دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، پاییز 1397 
5. اثر نانوذرات در بهبود خواص سوخت دیزل

صفحه 37-47

راضیه احمدی؛ زینب حجار؛ علیمراد رشیدی؛ شکوفه طیبی؛ سعید سلطانعلی


9. بررسی خواص ساختاری و ضرایب اپتیکی نانوذرات تیتانات باریم توسط روابط کرامرز-کرونینگ

صفحه 72-76

مرضیه ندافان؛ سید ارسلان حبیبی جزین؛ رسول ملک فر؛ زهرا دهقانی