دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، تابستان 1397 
8. مروری بر نانوساختارهای فلزی – آلی مورد استفاده در دارورسانی

صفحه 43-48

محمدعلی قاسم‌زاده؛ مریم اصفهانیان؛ مهسا محبی فروزان