دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1396 
8. ساخت نانوسیال با استفاده از نانوذرات سیلیکاتی

صفحه 53-58

فاطمه منصورکیائی؛ زهره بهرامی؛ فرامرز هرمزی