دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، پاییز 1396 
6. نقش کربن نانوتیوب‌‌ها در حامل‌های دارویی

صفحه 44-49

طاهره احمدی؛ قدسی محمدی زیارانی؛ علیرضا بدیعی


8. بررسی تأثیر تابش گاما بر ضریب تضعیف جرمی نانوذرات اکسیدمنیزیم

صفحه 57-60

مریم امینی؛ علیرضا وجدانی نقره ئیان؛ زهرا دهقانی