دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1395 
5. خواص مغناطیسی اکسید روی آلاییده شده با فلزات واسطه

صفحه 33-37

الهه معینی سده؛ طیبه صیاد جنگلی؛ سیده ثریا موسوی