دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1395 
7. کاربرد نانوذرات در ایمونوحسگرها

صفحه 43-50

الهه اسماعیلی؛ منوچهر وثوقی؛ مسعود سلیمانی؛ امیر شاملو


8. کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد

صفحه 51-54

نفیسه سبزرو؛ طاهره روحانی بسطامی؛ مجید کریمی؛ طاهره حیدری