دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1394 
3. مقدمه ای بر نانوذرات مغناطیسی، روش های سنتز و کاربردهای آنها

صفحه 25-35

اطهر مهدیه؛ علیرضا مهدویان؛ حسن فرهادنژاد؛ حمید صالحی مبارکه