دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1393 
3. بررسی رفتار حرارتی میکروسوسپانسیون ها و نانوسیالات

صفحه 9-15

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ زینب حجار


6. بررسی تاثیرات نانوکامپوزیت ها در مهندسی ژئوتکنیک

صفحه 31-35

محسن زاهدی؛ محمد شریفی پور؛ فرزاد جهانبخشی؛ رامین بیات