دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، پاییز 1399 
1. بررسی مکانیسم و نقش کربن داتها در سیستمهای فوتوکاتالیستی

فرهاد اخگری وایقان؛ ناصر صمدی؛ ناهیده محمدی؛ پریسا بدرود