دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، پاییز 1399 
1. بررسی مکانیسم و نقش کربن داتها در سیستمهای فوتوکاتالیستی

صفحه 1-8

فرهاد اخگری وایقان؛ ناصر صمدی؛ ناهیده محمدی؛ پریسا بدرود


4. ساخت آشکارساز نور برپایه لایه دوبعدی سولفید قلع

صفحه 23-25

سید علی حسینی؛ اعظم ایرجی زاد؛ سید محمد مهدوی


6. استفاده ازبسپارهای مقلد برپایه نقاط کوانتومی به جای زیست حسگرها

صفحه 37-45

الهه جباری؛ پریزاد محمدنژاد؛ سید محمدرضا میلانی حسینی