استفاده ازبسپارهای مقلد برپایه نقاط کوانتومی به جای زیست حسگرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان