مروری بر اثر افزودن نانوذرات بر ویژگی ترموفیزیکی سیالات یونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

سیالات انتقال حرارت باید دارای پایداری حرارتی بالایی باشند تا بتوان از آنها در دماهای بالا نیز استفاده کرد نانوسیالات یونی دارای خواص منحصر به فردی نسبت به نانوسیالات می باشند که باعث شده گزینه بسیار مناسبی برای سیالات انتقال حرارت باشند. در این مقاله مروری بر اثر اضافه کردن نانوذرات بر هدایت حرارتی سیالات یونی انجام شده همچنین مدلهایی که تاکنون برای اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش غلظت نانوذرات باعث افزایش ضریب هدایت حرارتی می شود اثر افزایش دما بر خواص ترموفیزیکی نانوسیالات یونی بررسی شده به طوری که هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی نانوسیال یونی نسبت به سیال یونی پایه، با افزایش دما، افزایش و ویسکوزیته کاهش می یابد. در برخی مقالات اثر شکل نانو ذرات را در میزان هدایت حرارتی بررسی کردند و نشان داده شده است که نانوذرات غیر کروی باعث ایجاد هدایت حرارتی بیشتری در سیال یونی نسبت به ذرات کروی می شوند.
 

کلیدواژه‌ها