محاسبه گاف انرژی و ثابت گذردهی موثر چند لایه‌ای های متجانس و نامتجانس ساخته شده از مواد پلاسمونی و غیر پلاسمونی در فرکانس‌های بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

در این مقاله، با استفاده از فرمول بندی کلاوسیوس و موسوتی ثابت گذردهی موثر ناشی از چندلایه ای هایی متشکل از مواد پلاسمونی و غیر پلاسمونی را برای دو حالت متجانس و نامتجانس از لایه های ، ، و و ... با استفاده از شبیه سازی محاسبه شده است. در ادامه به محاسبه گاف انرژی مربوط به هر یک از ترکیب های اشاره شده پرداخته و با تحلیل نمودارهای بدست آمده نشان داده می شود که در محدوده های فرکانسی مختلف، خواص چند لایه ای ها تغییر کرده و این چند لایه ای ها از خود خاصیت مقاومتی، القاییدگی و خازنی نشان می دهند، همچنین میزان تاثیر، تغییر مواد پلاسمونی نسبت به غیر پلاسمونی در اندازه گیری کمیت های اشاره شده نیز بررسی شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده، طراحی مدار های مجتمع حاصل از ترکیب نانو لایه های پلاسمونی و غیر پلاسمونی قابل شبیه سازی و تحلیل می باشد.
 

کلیدواژه‌ها