مشخصه‌سازی سیستم کنترل از راه دور برای نظارت مدل‌های حیوانی با استفاده از نانو حسگرهای زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

در این مقاله سیستمی برای کنترل از راه دور متابولیسم در مدل‌های حیوانی با استفاده از نانو حسگرهای زیستی ارائه شده‌است. این سیستم با یکپارچه‌سازی نانو حسگرهای زیستی برای تشخیص تک متابولیت‌ها، نمای بیرونی الکتروشیمیایی ایجاد شده با قطعات استاندارد، سیستم فرعی ارتباطی فرکانس رادیویی و یک آنتن تولید می‌شود. سیستم برای نظارت مستمر روی چهار متابولیت متفاوت گلوکز، لاکتات، گلوتامات و آدنوزین تری فسفات کالیبره شده‌است. آزمایش‌ها با استفاده از مدل‌‌های حیوانی، به‌منظور بررسی التهاب بافت القا‌شده توسط نانو حسگرهای زیستی کاشته شده، اجرا می‌شوند. این آزمایش‌ها نشان می‌دهند که سیستم پیشنهادی، برای نظارت از راه دور متابولیت‌های واحد در آزمایش‌های مربوط به مدل‌های حیوانی، مناسب خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


]19 [فرازکیش ر.، "طراحی و کنترل سیستم‌های نانورباتیک"، مجله دنیای نانو، سال سیزدهم، شماره چهل و نهم، 1396. ]20 [حسومی الف و فرازکیش ر.، "مشخصه‌سازی ادوات نانوالکترونیک تحمل‌پذیر اشکال چند ورودی- چند خروجی با استفاده از آتاماتای سلولی کوانتومی"، مجله دنیای نانو، سال چهاردهم، شماره پنجاه و یک، 1397.