مطالعه تئوری جذب پیرولیدین-2-آمین عاملدار شده بر روی نانو صفحه بور نیترید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر

2 گروه شیمی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان

3 گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

چکیده

: در این پژوهش اثر گروههای الکترون کشنده و الکترون دهنده بر جذب پیرولیدین 2-آمین بر روی نانو شیت بور نیترید بررسی شدند. ابتدا ترکیب پیرولیدین 2-آمین با گروههای عاملی NO2, CN, OCH3, NH2, CH3 استخلاف دار شدند و جذب ترکیبات پیرولیدین 2- آمین استخلاف دار شده بر روی نانو صفحه بور نیترید بررسی شدند. گاف انرژی HOMO-LUMO ٬ ممان دو قطبی ، پارامترهای ساختاری ، سختی، پتانسیل شیمیایی و شاخص الکتروندوستی نانو صفحه بور نیترید و کمپلکس ها محاسبه شدند. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه 6-31G انجام شدند. نتایج به دست آمده از جذب پیرولیدین 2- آمین عامل دار شده با گروههای الکترون کشنده و الکترون دهنده نشان میدهد که این کمپلکسها با افزایش الکترون کشندگی گروهها با ترتیب با انرژی 17.44-٬ 22.77-٬ 23.15-٬ 23.59- و 32.44- کیلو کالری بر مول در سطح نانو صفحه جذب شده و سبب کاهش قابل توجهی در شکاف انرژی نانو صفحه بور نیترید می شود. کلمات کلیدی: پیرولیدین 2-آمین عاملدار٬ نانو صفحه بور نیترید٬ جذب٬ نظریه تابعیت چگالی
 

کلیدواژه‌ها