ارائه روابطی جهت تخمین شار حرارتی بحرانی جریان مادون سرد نانوسیال آلومینا-آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

در این پژوهش، روابطی برای تخمین شار حرارتی بحرانی ارائه شده است. روابط ارائه شده در این مقاله برای تخمین شار حرارتی بحرانی نانوسیال درون لوله، برای فشارهای 100، 400 و 800 کیلوپاسکال و شارهای جرمی 100<G [kg/m2.s]<2500 اعتبارسنجی شده­اند. براساس ضرایب همبستگی بدست آمده، مقدار شار جرمی و طول لوله، به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در افزایش و کاهش مقدار شار حرارتی بحرانی هستند. برای راحتی در استفاده از روابط، نیازی به محاسبه خواص نانوسیال نیست و تنها با داشتن مقدار غلظت حجمی نانوذره موجود در نانوسیال، مقدار شار حرارتی بحرانی قابل پیش­بینی است. در این پژوهش دو مدل کلی و دوبخشی ارائه شده است که مدل کلی برای تمام کانال­ها و مدل دوبخشی دارای دو معادله غیرخطی برای میکرولوله­ها و لوله­های با ابعاد بزرگتر است. براساس نتایج بدست آمده، دقت مدل غیرخطی کلی حدود 15% و مدل دوبخشی حدود 3% است. همچنین براساس نتایج برای میکرولوله­ها، مدل غیرخطی دوبخشی دارای حدود 4% خطاست. بیشترین خطای نتایج برای روابط، مربوط به شارهای حرارتی بحرانی کمتر از kW/m2400 است.

کلیدواژه‌ها


[1]J. Lee and I. Mudawar, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52, 3341-3352, (2009).
[2]D. Hall and I. Mudawar, International Journal of Heat and Mass Transfer, 43, 2573-2604, (2000).
[3]F.C. Gunther, Transactions of the American Society of Mechanical Engineers, 73, 115-123, (1951).
[4]Y. Wang , K. Deng, J. Wu, G. Su and S. Qiu, International Journal of Heat and Mass Transfer, 122, 212-221, (2018).
[5]L. Wojtan, R. Revellin and J.R. Thome, Experimental Thermal and Fluid Science, 30, 765-774, (2006).
[6]T. Kim, Y. Jeong and S. Chang, International Journal of Heat and Mass Transfer, 53, 1015-1022, (2010).
[7]S. Vafaei and D. Wen, Chemical Engineering Research and Design,  92(11), 2339-2351, (2014).
[8]S. J. Kim, T. McKrell, J. Buongiorno and L.-W. Hu, Heat Transfer, 131, 043204-1-7, (2009).
[9]S. Vafaei and D. Wen, Journal of Nanoparticle Research, 13, 1063-1073, (2011).
[10] S. J. Kim, T. McKrell and J. Buongiorno, Journal of Heat Transfer, 130, 044501-1, (2008).
[11] G.P. Celata, M. Cumo, A. Mariani, M. Simoncini and G. Zummo, International Journal of Heat and Mass Transfer, 37(1), 347-360, (1994).
[12] D.D. Hall and I. Mudawar, International Journal of Heat and Mass Transfer, 43, 2605-2640, (2000).
[13] X. Fang, Y. Chen, H. Zhang, W. Chen, A. Dong and R. Wang, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62, 924-940, (2016).
[14] Sh.M. Vanaki, P. Ganesan and H.A. Mohammed, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1212-1239, (2016).