مطالعه انواع روش‌های سنتز نانوذرات با ساختار هسته-پوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

یکی از ساختارهای مهم نانوذرات، ساختار هسته-پوسته می باشد. در یک نانوساختار، این اتم های سطح هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند و معمولاً اتم هایی که در مرکز یک نانو توده قرار می گیرند نقش عملکردی مستقیم ندارند. به وسیله سنتز نانومواد با ساختارهای هسته-پوسته با ترکیبهای مختلف، می توان زیست سازگاری، آب دوستی یا آب گریزی سطحی و نیز پیوند آنها با مولکول های زیستی را بهبود بخشید. در این مقاله روش های مختلف سنتز نانوساختارهای هسته-پوسته و پیشرفت های اخیر در این زمینه بیان شده است. روش های ساخت شامل استفاده از قالب گیری سخت رسوب بخار شیمیایی، قالبگیری نرم {مانند مایسل میکروامولسیون متعارف، مایسل معکوس میکروامولسیون معکوس، وسیکلها، سل-ژل، دندریمر و روشهای جدیدتر استفاده از قالبهای فداشونده جانشینی گالوانیکی مورد بحث قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها