مروری بر بررسی نقاط کوانتومی:روش های سنتز و کاربردهای آن

نویسنده

دکترای تخصصی شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

نیمه هادی های نقاط کوانتومی، که اندازه ذرات آن ها در محدوده نانومتر هستند، دارای خواص بسیار غیر معمولی هستند. نقاط کوانتومی دارای شکاف باند هستند که بر تعدادی از عوامل، شرح داده شده در مقاله بستگی دارد. روابط ساختار- پردازش و خواص عملکرد برای بررسی ترکیبات نیمه هادی های نقاط کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش های مختلف برای سنتز این نقاط کوانتومی و همچنین خواص شان مورد بحث قرار گرفته است. حالت کوانتومی و محدودیت در برانگیختگی شان ممکن است باعث تغییر مکان جذب نوری و نشرانرژی شان شود . که چنین اثراتی برای تنظیم تحریک لومینسانس خود به خود توسط فوتون درخشندگی نورییا میدان الکتریکی الکترولومینسانس مهم هستند. در این مقاله، برنامه های کاربردی چندبعدی نقاط کوانتومی ، از جمله دردستگاه الکترولومینسانس ، سلول های خورشیدی و تصویربرداری بیولوژیکی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها