مطالعه اثر نانو صفحات گرافن اکساید بر سینتیک تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران 2- مرکز تحقیقات نانو، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی وپلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، صندوق پستی:466- 19585

چکیده

رزین اپوکسی با توجه به ، مقاومت در برابر تنش حرارتی ، و تخریب یکی از مهمترین پلیمرهای گرماسخت است که کاربرد وسیعی در پوشش ها ، و کامپوزیت های پلیمری دارد. با مطالعه سینتیک تخریب رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی ، محدوده دمایی و طول عمر سیستم مشخص می شود. مدلسازی سینتیک تخریب ابزاری برای مهندسان است که دوام حرارتی مواد را قبل از به کارگیری در صنعت پیش بینی می کند ، که منجر به کاهش هزینه ها وکیفیت محصول طراحی شده می شود. بررسی پراکنش ، مقدار درصد وزنی ، نوع فرآیند تولید و نسبت منظر نانو صفحات گرافن اکساید ، چهار عامل مهم در بررسی پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو صفحات گرافن اکساید می باشد. در این پژوهش به اثر نانو صفحات گرافن اکساید و نانو صفحات گرافن اکساید اصلاح شده بر ، ریخت شناسی، خواص مکانیکی ، پایداری گرمایی و سینتیک تخریب رزین اپوکسی پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of graphene oxide nanoplatelets on the thermal degradation kinetics of epoxy nanocomposites

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Kalaee 1
  • Mohammad Hossein Karami 2
1 1.Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 19585-466, Tehran, Iran. 2.Nano Research Center, Islamic Azad University, South Tehran Branch.
2 Department of Polymer Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, P.O. Box 17776-13651, Tehran, Iran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Epoxy resin is one of the most important thermoset polymers due to its resistance to thermal stress and degradation, which is widely used in coatings and polymer composites. By studying the degradation kinetics of epoxy resins and epoxy nanocomposites, the temperature range and long life of the system are determined. Degradation kinetics modeling is tool for engineers to predict the thermal durability of materials before use in industry, which leads to reduced costs and quality of the designed product. The four most important factors in the study of thermal stability of epoxy nanocomposites in the presence of graphene oxide nanoplatelets are dispersion, weight percentage, type of sample preparation and aspect ratio. In this study, the effect of graphene oxide nanoplatelets and modified graphene oxide nanoplatelets on morphology, mechanical properties, thermal stability and degradation kinetics of epoxy resin has been reported.In this study, the effect of graphene oxide nanoplatelets and modified graphene oxide nanoplatelets on morphology, mechanical properties, thermal stability and degradation kinetics of epoxy resin has been reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene oxide nanoplatelets
  • Modified graphene oxide nanoplatelets
  • Epoxy Resin
  • Degradation Kinetics
  • Modeling
  • Thermal Gravimetric Analysis(TGA)