سنتز و بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی هگزافریت باریم آلایش یافته با مس، بیسموت و تیتانیو م

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک دانشگاه خوارزمی

چکیده

در پژوهش حاضر، هگزافریت باریم آلایش یافته با مس، بیسموت و تیتانیوم (BaFe_(12-3x) Cu_x Bi_x Ti_x O_19) با استفاده از روش هم‌رسوبی سنتز شده و سپس خواص ساختاری و اپتیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیزهای XRD و FTIR برای بررسی خواص ساختاری نمونه‌ها انجام شد که براساس آن‌ها تشکیل فاز غالب هگزافریت باریم با گروه فضایی P63/mmc تایید شد. پارامترهای شبکه و اندازه نانوبلورک‌ها نیز برای نمونه‌های سنتز شده محاسبه شد. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM) نیز جهت بررسی مورفولوژی نمونه‌های سنتز شده به کار برده شد. همچنین جهت بررسی خواص اپتیکی و تعیین گاف انرژی نمونه‌ها از آنالیزDRS استفاده شد. مقادیر گاف انرژی برای نمونه‌های با x برابر با 0.2،0.1 و0.3 به ترتیب در حدود 1.66،1.43 و1.85 الکترون ولت به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها