ویژگی‌های نانوذرات دی‌اکسید زیرکونیوم (ZrO2) بیوسنتز شده توسط عصاره گیاه مرزه (Satureja hortensis) کشت‌شده تحت تیمار سالسیلیک اسید در شرایط درون شیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی کشاورزی: مدیریت و آبادانی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از سیستم‌های زیستی به‌عنوان یک روش کاملاً جدید و جالب‌توجه برای سنتز نانوذرات، موردتوجه زیادی قرارگرفته است. زیرکونیا به‌عنوان نوعی سرامیک زیستی، در سال‌های اخیر به دلیل ویژگی‌های خاصش، در ساختن ایمپلنت‌های دندانی و اسکلتی کاربرد زیادی یافته است. هدف از این پژوهش بیوسنتز نانوذرات زیرکونیا با استفاده از عصاره گیاه مرزه رشد یافته در شرایط درون شیشه تحت تیمار غلظت‌‌های صفر، 40 و 80 میکرومولار از اسید سالسیلیک بوده است. تشکیل نانوذرات زیستی زیرکونیا در 230 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (UV) تائید شد. ماهیت، ساختار و مورفولوژی نانوذرات توسط دستگاه‌-های پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) موردبررسی قرار گرفت. نتایج XRD ساختار کریستالی نانوذرات با فاز مونوکلینیک و تتراگونال را نشان داد. اندازه نانوذرات با استفاده از FESEM در حدود 57/67-62/12 نانومتر مشاهده شد. نتایج حاصل از FTIR مهم‌ترین گروه‌‌های عاملی شیمیایی شرکت‌کننده در بیوسنتز و ثبات نانوذرات را CO, COO ¯, CH2 ,OH مشخص کرد که در ترکیبات زیستی عصاره گیاه مرزه وجود دارند. درمجموع نتایج بیوسنتز گیاهان شاهد نسبت به تیمارها بهتر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مولکول‌‌های زیستی موجود در عصاره گیاه، نانوذرات بیوسنتز شده را احاطه کرده و در احیای یون‌های زیرکونیوم و ثبات نانوذرات تشکیل‌شده، نقش داشتند. این نتایج نشان می‌دهد که با تغییر شرایط کشت گیاهان می‌توان به نانوذراتی با ویژگی‌های موردنظر دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها