شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
شماره 51-تابستان 1397
فهرست

بررسی تأثیر نانو حامل فولرنی C60 بر پارامترهای ساختاری و واکنش¬پذیری داروی سوتالول sotalol با استفاده از نظریه تابعی چگالی DFT

نشریه: شماره 51-تابستان 1397 - مقاله 10   صفحات :  63 تا 68مولفین:
محمد حسین فکری: دانشگاه آیت الله بروجردی - شیمی
مریم درویش پور: دانشگاه آیت الله بروجردی - شیمی


چکیده مقاله:

داروی سوتالول از دسته داروهای ضد آریتمی می¬باشد که برای درمان نامنظمی ضربان قلب استفاده می¬شود. ورود دارو به بدن مشکلاتی را به دنبال دارد که جهت کاهش عوارض، استفاده از نانو حامل¬های دارویی نظیر فولرن¬ها پیشنهاد گردید. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر نانوحامل فولرنی C60 بر واکنش¬پذیری سوتالول صورت گرفته است. در این کار، ابتدا با استفاده از آنالیز NBO در نرم افزار گوسین انرژی¬های بالاترین تراز اشغال شده HOMO و پایین¬ترین تراز اشغال نشده LUMO برای داروی سوتالول به تنهایی و سپس با اتصال آن¬ به پایه نانو فولرن C60، محاسبه گردید. سپس مقادیر ماکزیمم بار الکترونی ∆Nmax، الکتروفیلیسیتیω، پتانسیل شیمیاییμ، سختی شیمیایی η و انرژی رزونانس برای دارو به تنهایی و متصل به نانو حامل به دست آمد. کلیه ساختارها با استفاده از نرم افزار گوسین در سطح نظری /6-311G DFT اپتیمایز شدند. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که اتصال دارو به نانو فولرن باعث افزایش الکتروفیلیسیتی و کاهش سختی شیمیایی آن می¬گردد و سختی شیمیایی آن کاهش می¬یابد. از طرف دیگر الکتروفیلیسیتی دارو پس از اتصال به نانو حامل افزایش می¬یابد. افزایش پتانسیل شیمیایی و الکتروفیلیسیتی و کاهش سختی شیمیایی دارو پس از اتصال به فولرن بیانگر افزایش واکنش¬پذیری و تاثیر بیشتر دارو خواهد بود.


Article's English abstract:

In this project, the effect of fullerene carrier C60 was revealed.on the structure and function of the Sotalol drug. Quantum mechanical calculations were performed at the theoretical level DFT/6-311G and in the gas phase on drug and nanocarrier.. After optimization of the desired structures, Various properties such as chemical hardness, chemical potential, gap energy and bipolar momentum was calculated. By NBO calculations, hybrid coefficients, participation of p and s orbitals obtained.Then acidic and basic properties and reactions sites of system checked out. Results show that the energy gap and the chemical hardness decrease and chemical potential and dipole moment are increased by attaching the drug to the fullerene. Nano-carrier drug is more reactive than Sotalol with preserving the chemical properties of the drug. In addition, its solubility has increased in polar solvents.for example water. These results can be considered in pharmacy for this drug and similar systems.


کلید واژگان:
سوتالول، نانو حامل فولرنی، روش محاسباتی DFT، پتانسیل شیمیایی، انرژی رزونانس.

English Keywords:
Sotalol drug, Fulleren nano carrier, Chemical potential, gap Energy

منابع:
[12]. شيمي كوانتوم، قاسم خدادادي، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ سوم، خرداد ۱۳۸۵.

English References:
[1]. R. Eccles, M. Eriksson, S. Garreffa, S. Chen, American journal of rhinology, 22, 491-496, (2008). [2]. R. Ahmadi, et al., Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials. 4, 249-254, (2015). [3]. Z. Zhou, Pharmaceutics, 5, 525, (2013). [4]. P. Anilkumar, F. Lu, L. Cao, P. G. Luo, J. H. Liu, S. Sahu, K. N. Tackett, Y. Wang, Y. P. Sun, Current Medicinal Chemistry, 18(14), 2045, (2011). [5]. K. Chris K. “Fullurenes in medicine, will it ever occur?” Journal of Nanomedicineفایل مقاله
تعداد بازدید: 231
تعداد دریافت فایل مقاله : 31طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک