شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
شماره 51-تابستان 1397
فهرست

مروری بر نانوذرات پلیمری مغناطیسی مولکول نگاری شده و استفاده از آن در جداسازی آنتی بیوتیک های فلوروکینولون از آب

نشریه: شماره 50-بهار 1397 - مقاله 5   صفحات :  27 تا 34کد مقاله:
50-05

مولفین:
علی نعمت اله زاده: دانشگاه محقق اردبیلی - مهندسی شیمی
نگین سوسنی: دانشگاه محقق اردبیلی - مهندسی شیمی
علی نعمت اله زاده: دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فنی و مهندسی
عزیز باباپور: دانشگاه محقق اردبیلی - مهندسی شیمی


چکیده مقاله:

یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های دارویی، حضور آنتی‌بیوتیک‌ها در منابع آبی و فاضلاب‌های شهری است که سبب مقاومت دارویی در انسان‌ها و تجمع میکروب¬های بیماری¬زا می‌شود. بنابراین جداسازی موثر آنتی‌بیوتیک‌ها از آب، به منظور جلوگیری از ورود آن¬ها به محیط¬زیست و بازگرداندن آنتی¬بیوتیک¬ها به چرخه تولید بسیار حائز اهمیت می¬باشد. اخیراً روش مولکول نگاری پلیمر برای ساخت جاذب به دلیل داشتن مزایایی از جمله جداسازی گزینشی مولکول هدف از محیط پیچیده، ظرفیت جذب بالا، قابلیت استفاده مجدد، بازیابی هدف جذب شده بدون تغییر در ساختار و پایداری بالا برای جداسازی داروها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش مروری، جداسازی آنتی‌بیوتیک‌های فلوروکینولون از آب توسط انواع پلیمرهای مغناطیسی مولکول¬نگاری شده بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد از میان جاذب¬های مطرح، بیشترین درصد جذب برای گرافن اکساید/ مگنتیت Fe3O4/ GOبا پوشش مولکول¬نگاری دوپامین و بیشترین درصد برای نانولوله کربنی مغناطیسی مولکول¬نگاری شده یا EDA@Mag-CNTs-MIP می¬باشد.


Article's English abstract:

One of the major pollutions by drug is the presence of antibiotics in water sources and in sewage that leads to drug resistance in human and accumulation of pathogenic microbes. Therefore, antibiotics removal from water to prevent their influx into the environment and their recovery is quite important. Recently molecular imprinting of polymers due to advantages such as selective separation of target molecule from complex medium, high adsorption capacity, reusability, recoverability of the analyte without structural change, and high stability in drug separation, have attracted much attentions. In the present review paper, fluoroquinolones antibiotics separation from water by different type of molecularly imprinted magnetic polymeric nanoparticles have been investigated and compared. Amongst different adsorbent, Graphene oxide/Magnetite GO/Fe3O4 coated with polydopamine exhibited the highest adsorption capacity and molecularly imprinted magnetic carbon nanotube or EDA@Mag-CNTs-MIP revealed the highest removal percentage.


کلید واژگان:
آنتي بيوتيک¬های فلوروکینولون، جداسازی، نانوذرات مغناطيسي، پلیمرهای مولکول¬نگاري شده.

English Keywords:
Fluoroquinolones antibiotics, Separation, Magnetic nanoparticles, Molecularly imprinted polymers.

منابع:
ندارد.

English References:
[1] V. Homem, and L. Santos, Journal of environmental management, 92(10), 2304-2347, (2011). [2] J.M.G. Derksen, G.B.J. Rijs, and R.H. Jongbloed, Water Science and Technology, 49(3), 213-221, (2004). [3] I. Michael, L. Rizzo,¬¬ C.S. McArdell, C.M .Manaia, C. Merlin, T. Schwartz, C. Dagot, and D. Fatta-Kassinos,Water research, 47(3), 957-995, (2013). [4] D.Q. Tuc, M.G. Elodie, L. Pierre, A. Fabrice, T. Marie-Jeanne, B. Martine, E. Joelle, and C. Marc, Science of The Total Environment, 575, 758-766, (2017). [5] K. Kümmerer, Chemosphere, 75(4) ,417-434, (2009). [6] F. Tan, D. Sun, J. Gao, Q. Zhao, X. Wang, F. Teng, X. Quan, and J. Chen, Journal of hazardous materials, 244-245, 750-757, (2013). [7] Y. Wang, X. Xu, J. Han, and Y. Yan, Desalination, 266(1), 114-118, (2011). [8] S. Wei, J. Li, Y. Liu, and J. Ma, Journal of Chromatography A, 1473, 19-27, (2016). [9] C. Yan, Y. Yang, J. Zhou, M. Liu, M. Nie, H. Shi, and L. Gu, Environmental Pollution, 175, 22-29, (2013). [10] H. Wang, N. Wang, B. Wang, and Q. Zhao, Environmental science & technology, 50(5), 2692-2699, (2016). [11] P. Xu, GM. Zeng, DL. Huang, CL. Feng, S. Hu, MH. Zhao, C. Lai, Z. Wei, C. Huang, GX. Xie, and ZF. Liu, Science of the Total Environment, 424, 1-10, (2012). [12] DD Suppiah and SBA Hamid, Suppiah, and S.B.A. Hamid, Journal of Magnetism, and Magnetic Materials, 414, 204-208, (2016). [13] Z. Sun, X. Zhou, W. Luo, Q. Yue, Y. Zhang, X. Cheng, W. Li, B. Kong, Y. Deng, and D. Zhao Nano Today, 11(4), 464-482, (2016). [14] B. Mirzayi, A. Nematollahzadeh, and S. Seraj, Powder Technology, 270, 185-191, (2015). [15] X. Wang, L. Wang, X. He, Y. Zhang, and L. Chen , Talanta, 78(2), 327-332, (2009). [16] W. Chai, H. Wang, Y. Zhang, and G. Ding, Talanta, 149, 13-20, (2016). [17] A. Nematollahzadeh, W. Sun, CSA Aureliano, D. Lütkemeye, J. Stute, MJ. Abdekhodaie,A. Shojaei, B. Sellergen, B.Sellergren, Angewandte Chemie International Edition, 50(2), 495-498, (2011). [18] G. Wulff, Angewandte Chemie International Edition in English, 34(17), 1812-1832, (1995). [19] G. Wulff, and K. Knorr, Bioseparation, 10, 257, (2002). [20] K. Mosbach, Anal. Chim. Acta, 435(1) ,3-8, (2001). [21] A.G. Mayes, and M.J. Whitcombe, Advanced Drug Delivery Reviews, 57(12), 1742-1778, (2005). [22] B.Sellergren, and G. Subramanian, Editor, 69-93, (1994). [23] S.G. Del Blanco, L. Donato, and E. Drioli, Separation and purification technology, 87, 40-46, (2012). [24] H. Kimand, and G. Guiochon, Journal of Chromatography A, 1097(1), 84-97, (2005). [25] JP. Fan, XK. Xu, R. Xu, XH. Zhang, and JH. Zhu, Chemical Engineering Journal, 279, 567-577, (2015). [26] A. Nematollahzadeh, M.J. Abdekhodaie, and A. Shojaei, Journal of Applied Polymer Science, 125(1), 189-199, (2012). [27] C. Alvarez-Lorenzo, Smithers Rapra, (2013). [28] A. Nematollahzadeh, Sharif University of Technology, 169, (2010). [29] K. Ulubayram, Biomaterials, 123-138, (2004). [30] H. Yan, and K.H. Row, International journal of molecular Sciences, 7(5), 155-178, (2006). [31] A.Nematollahzadeh, P. Lindemann, W. Sun, J. Stute, D. Lütkemeyer, and B, Sellergren, Journal of Chromatography A, 1345, 154-63, (2014). [32] N.A Yusof, N.D Zakaria, N.A Mohd Maamor, A.H Abdullah, and Md. Jelas Haron, International journal of molecular sciences, 14(2), 3993-4004, (2013). [33] M.Yan, CRC press, (2004). [34] N.M. Maier, and W. Lindner, Analytical and bioanalytical chemistry, 389(2), 377-397, (2007). [35] R.J. Ansell, and K. Mosbach, Analyst, 123(7), 1611-1616, (1998). [36] F. Chen, W. Zhao, J. Zhang, and J. Kong. Physical Chemistry Chemical Physics, 18(2), 718-725, (2016). [37] J. Wang, and J. Wei, Journal of Materials Chemistry A, 5(9), 4651-4659, (2017). [38] J. Dai, X. Wei, Z. Cao, Z. Zhou, P. Yu, J. Pan, T. Zou, C. Li, and Y. Yan, RSC Advances, 4(16),7967-7978, (2014). [39] J. Dai, J. He, A. Xie, L. Gao, J. Pan, X. Chen, Z. Zhou, X. Wei, and Y. Yan, Chemical Engineering Journal, 284, 812-822, (2016). [40] L. Chen, X. Zhang, Y. Xu, X. Du, X. Sun, L. Sun, H. Wang, Q. Zhao, A. Yu, H. Zhang, and L. Ding, Analytica chimica acta, 662(1), 31-38, (2010). [41] F. Tan, M. Liu, and S. Ren, Scientific Reports, 7(1), 5735, (2017). [42] T. Yukui, HU. Yue, XIA. Qinfei, and W. HUANG, T. Miaomiao, Chinese Journal of Chromatography 35(3), 291-301, (2017). [43] ZH. Hu, YF. Wang, AM. Omer, and X Ouyang, International journal of biological macromolecules, 107, 453-462, (2018).فایل مقاله
تعداد بازدید: 459
تعداد دریافت فایل مقاله : 39طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک