شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
شماره 51-تابستان 1397
فهرست

روش های تثبیت DNA برای ساخت نانو زیست حسگرهای نوکلئیک اسید

نشریه: شماره 51-تابستان 1397 - مقاله 2   صفحات :  10 تا 14مولفین:
صدیقه فلاحی: دانشگاه کاشان - پژوهشکده نانو
نفیسه شریفی: دانشگاه کاشان -


چکیده مقاله:

در سال های اخیر، زیست حسگرهای DNA با روند رو به رشدی به عنوان ابزاری جایگزین و امیدوارکننده در تشخیص های بالینی مورد استفاده قرار گرفته اند. اساس کار تراشه های نانویی مشخصه یابی تغییرات DNA و تبدیل آن ها به سیگنال قابل مشاهده است. اتصال دقیق و کنترل شده ی DNA بر روی سطوح مبدل، یکی از مهم ترین مراحل ساخت زیست حسگرهای نوکلئیک اسید است و اثر به سزایی بر بازده زیست حسگر دارد. مطالعات زیادی در زمینه ی اصلاح مبدل ها با نانومواد و مولکول های زیستی، برای افزایش حساسیت و انتخاب پذیری زیست حسگرها انجام شده است. در این مقاله، مواد اصلاح گر سطح مبدل و روش های گوناگون تثبیت DNA روی سطوح عامل دار شده؛ مزایا و معایب هر یک از این روش ها مرور شده است.


Article's English abstract:

In recent years, DNA biosensors with growing trend are used as alternative and promising tools for clinical diagnosis. Nanochips principles are based on identifying DNA changes and converting them into visible signals. Accurate and controlable immobilization of DNA on transduser surfaces is one of the most important stages of nucleic acid biosensors fabrication and has a large impact on biosensor efficiency. Modification of transducers with nanomaterials and biomolecules has been increasingly studied in order to increase sensitivity and selectivity of the biosensors. In this paper,transducer material modifiers and various methods of DNA immobilization on transducer surfaces; advantages and disadvantages of each methods has been reviewed.


کلید واژگان:
زیست حسگر، تثبیت DNA، نوکلئیک اسید، هیبریداسیون

English Keywords:
Biosensoer, DNA immobilization, Nucleic acid, Hybridization

منابع:
ندارد

English References:
[1] J.J. Gooding, Electroanalysis 17, 1149-1156, (2002). [2] J.I. Rashid, N.A. Yusof, Sensing and Bio-Sensing Research 16, 19-31, (2017). [3] A. Sassolas, B.D. Leca-Bouvier, L.J. Blum, Chemical Reviews 1, 109-139, (2008). [4] D. Sethi, A. Kumar, K.C. Gupta, P. Kumar, Bioconjugate Chemistry 11, 2136–2143, (2008). [5] A.W. Peterson, L.K. Wolf, R.M. Georgiadis, Journal of the American Chemical Society 49, 14601–14607, (2002). [6] Y. Jung, J.Y. Jeong, B.H. Chung, Analyst 6, 697–701, (2008). [7] S. Xu, Y. Zhang, K. Dong, J. Wen, C. Zheng, S. Zhao, International Journal of Electrochemical Science 12, 3443-3458, (2017). [8] S.B. Nimse, K. Song, M.D. Sonawane, D.R. Sayyed, T, Kim, Sensors 12, 22208-22229, (2014). [9] P.L. Dolan, Y. Wu, L.K Ista, R.L. Metzenberg, M.A. Nelson, G.P. Lopez, Nucleic Acids Research 21, 107-115, (2005). [10] A. Csaki, R. M?ller, W. Straube, J.M. K?hler, W. Fritzsche, Nucleic Acids Research 16, 81-86, (2001). [11]R. Singh, R. Verma, G. Sumana, A.K. Srivastava, S. Sood, R.K. Gupta, B. Malhotra, Bioelectrochemistry, 86, 30-37 (2012). [12] H.-E. Lee, Y.O. Kang, S.-H. Choi, International Journal of Electrochemical Science 9, 6793-6808, (2014). [13] X. Li, J. Guo, Q. Zhai, J. Xia, G. Yi, Analytica Chimica Acta 934, 52-58, (2016). [14] Z. Li, B. Zhao, D. Wang, Y. Wen, G. Liu, H. Dong, S. Song, C. Fan, ACS Applied Materials and Interfaces 20, 17944-17953, (2014).فایل مقاله
تعداد بازدید: 128
تعداد دریافت فایل مقاله : 16طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک