شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
شماره 51-تابستان 1397
فهرست

دارورسانی در مواد نانومتخلخل با چارچوب های فلز-آلی و نانوپلیمرهای کئوردینه شونده

نشریه: شماره 50-بهار 1397 - مقاله 2   صفحات :  9 تا 14کد مقاله:
50-02

مولفین:
شکوفه گرانمایه: دانشگاه الزهرا - دانشکده فیزیک شیمی
فرشته کیهانیان: دانشگاه الزهرا - شیمی


چکیده مقاله:

امروزه پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه درمان انواع بیماری‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین در انتقال داروصورت گرفته است. توجه به سامانههای داروسانی جدیدی که در درمان هدفمند و تخصصی بیماریها کارایی لازم را داشته باشد فزونی یافته و زمینهی بهرهگیری از حاملهای نوین از جمله جاذبهای سطحی متخلخل را در تحویل هدفمند داروها فراهم کرده است. این حاملها دردر بهبود فراهمی زیستی، محلولیت، رهش کنترل شده، آهسته و سریع داروها امروزه مورد توجه فراوانی واقع شده اند. تعدادی از حاملهای نانو متخلخل رایج در داروسازی همانند چهار چوب‌های فلز-آلی و پلیمرهای کئوردینه شونده، کارایی بالایی در بارگیری و بهبود رهش دارو از خود نشان داده اند. این ترکیبات به دلیل خواص منحصربه فرد خود از جمله تخلخل زیاد و منظم و حضور گروههای آلی قابل تغییر در چهارچوب که تنظیم اندازه حفرهها را ممکن می‌سازند، افق امید بخشی در دارورسانی نشان دادند. با کنترل عوامل اثرگذار در میزان بارگیری ایده آل دارو توسط جاذب متخلخل و انتخاب نوع جاذب، میتوان سامانه دارورسانی هدفمندی را به کار گرفت.


Article's English abstract:

Today, significant advances have been made in treating various types of diseases by utilizing modern techniques in drug delivery. Consideration of the new pharmaceutical systems that are effective in the targeted and specialized treatment of diseases has increased. Porous adsorbents are able to improve bioavailability and solubility of drugs. They also are capable of controlling the drug release for profound long-term implications in the pharmaceutical industry. Some of the commonly considered porous Adsorbents e.g. metal organic framework and Coordination polymers could adsorb relatively high amounts of drugs and are able to improve drug release pattern. Due to their unique properties including high porosity and the presence of modifiable organic groups in the framework that allow the size of the cavities to be possible, these compounds showed the hope horizons in the drug delivery. It is possible to formulate targeted drug delivery systems applying a suitable porous adsorbents.


کلید واژگان:
پلیمرهای کئوردینه‌شونده، چهارچوب‌های فلز-آلی، حامل‌های نانویی، دارورسانی

English Keywords:
Coordination polymers, Drug delivery, Metal organic framework, Nano carriers

منابع:
ندارد.

English References:
[1] Ma Z., Moulton B., Coordination Chemistry Reviews, 255, 1623-1641, (2011). [2] G, Ahuja; K, Pathak, Indian journal of Pharmaceutical Sciences, 71, 559-607, (2009). [3] T, Ukmar; O, Planinsek, Acta pharmaceutica, 60, 373-385, (2010). [4] Q, Wang; J, Zhang; A, Wang, Carbohydrate Polymers, 78, 731-737, (2009). [5] B, Tang; G, Cheng; J.C, Gu; C.H, Xu, Drug Discovery Today, 13, 6o6-612, (2008). [6] Y, Zhou, The Open Nanoscience Journal, 2, 1-5, (2008). [7] N, Vadia; S, Rajput, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 4: 44-53, (2011). [8] Y, Perrie; T, Rades, USA: Pharmaceutical Press, (2010). [9] S, Benita; Microencapsulation Methods and Industrial Applications, USA: CRC Press, (2006). [10] M. M, Villiers; P, Aramwit; G. S, Kwon; USA: AAPS Press, (2009). [11] J. L; Arias, Nanotechnology and Drug Delivery, Nanoplatforms in Drug Delivery, USA: CRC Press, (2014). [12] P, Horcajada; C, Serre; M, Vallet-Reg?; M, Sebban; F, Taulelle, Gl, Férecyy, Angewandte Chemie International Edition, 45(36), 5974-5978, (2006). [13] S.T, Meek; J.A, Greathouse; M.D, Allendorf, Advanced Materials, 23(2), 249-267, (2011). [14] R. Batten, Stuart; R. Neil; Xiao-Ming Chen, Champness; Garcia-Martinez, Javier; Kitagawa, Susumu; Ohrstr€om, Lars; O’Keeffe, Michael; Paik Suh, Myunghyun; Reedijk, Jan, CrystEngComm, 14, 3001, (2012). [15] R, Zou; Amr I, Abdel-Fattah; H. Xu, Y. Zhao; D. D, Hickmott; Cryst. Eng. Comm, 12, 1337–1353, (2010). [16] Sebastian, Polarz; B, Smarsly; Nanoporous materials, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2 (6), 581-612, (2002). [17] S. R, Batten; S. M, Neville; D. R, Turner, The Royal Society of Chemistry, (2009). [18] K. M, Taylor-Pashow; J, Della Rocca; Xie, Z.; Tran, S.; Lin, W., Journal of the American Chemical Society, 131, 14261-14263, (2009). [19] Kai Han, Wei-Yun Zhang, Jin Zhang, Zhao-Yu Ma, and He-You Han, Advanced Healthcare Materials, 1-9, (2017). [20] Ferey, G.; Serre, C.; Mellot-Draznieks, C.; Millange, F.;Surble, S. Angewandte Chemie International Edition, 116, 6456, (2004). [21] C. He, D. Liu and W. Lin, Chemical Reviews, 115, 11079 (2015). [22] Valentina Agostoni , Tamim Chalati , Patricia Horcajada,et al, Advanced Healthcare Materials, 1-8, (2013).فایل مقاله
تعداد بازدید: 467
تعداد دریافت فایل مقاله : 26طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک