شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
شماره 51-تابستان 1397
فهرست

ساخت نانو‌کمپوزیت کارا مغناطیسی مگمایت-گرافن برای حذف سریع و آسان متیل اورانژ

نشریه: شماره 50-بهار 1397 - مقاله 7   صفحات :  47 تا 52کد مقاله:
50-07

مولفین:
معصومه محمدنژاد: دانشگاه الزهرا - گروه شیمی
راضیه رشنوادی: دانشگاه الزهرا - گروه شیمی
نرگس انصاری: دانشگاه الزهرا - گروه فیزیک
فاضله فقهی: دانشگاه الزهرا - گروه فیزیک


چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش حذف متیل اورانژ از نمونه‌های آبی با استفاده از نانوکمپوزیت مگمایت-گرافن مغناطیسی می‌باشد. استفاده از ترکیبات نانوساختار باعث افزایش نسبت سطح به حجم و در نتیجه ایجاد ظرفیت جذب بالا برای فرآیند جذب سطحی می‌شود. از آن‌جایی که در استفاده از نانوجاذب‌های مغناطیسی، جدا کردن جاذب از محلول به راحتی و تنها از طریق یک میدان مغناطیسی خارجی انجام می‌شود، نیاز به مراحل زمان‌بر و پر‌هزینه‌ی جداسازی جاذب از محلول از بین می‌رود. اثر پارامتر‌های مختلف مانند pH، زمان تماس و میزان وزن نانو‌کمپوزیت بر حذف متیل اورانژ مورد بررسی قرار گرفت. بهترین بازده جذب و بالاترین ظرفیت جاذب در شرایط 2 pH و زمان تماس برابر 2 دقیقه به¬دست آمد. ویژگی‌های سطح جاذب توسط روش‌های SEM، XRD و VSM مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی تعادل جذب از مدل لانگمویر و مدل فرندلیچ استفاده شد که فرآیند جذب با مدل لنگمویر همخوانی داشت.


Article's English abstract:

In this study the selective removal of methyl orange by the magnetic maghemite- graphene nanocomposite was investigated. In recent decays, magnetic nano- structures have used as new adsorbents to removal of many pollutants. Beside considerable efficiency and high surface area to volume ratio, these nano- compounds collected easily from solution only by using an external magnetic field without needing time consuming procedure. For optimization of the adsorption process, the effect of different variables such as pH, contact time and dosage of adsorbent was studied. The best removal condition was obtained at pH2 by contact time 2 min. The characteristic of the synthesized nano- composite was carefully investigated by SEM, XRD, and VSM. Adsorption equilibrium was evaluated by the Langmuir and Frendlich models and based on the result the Langmuir model was selected as the adsorption model.


کلید واژگان:
نانو‌کمپوزیت مغناطیسی مگمایت-گرافن، جذب سطحی، حذف سریع، متیل اورانژ، ایزوترم جذب

English Keywords:
Maghemite Graphene Nanocomposites; Fast Removal; Methyl Orange; Adsorption Isotherm

منابع:
نوید نصیري زاده، محمد دهقانی، سعید جعفري، علوم و فناوری رنگ، 10:144-137، (1395). حمید مقیمی، احسان آذين، رضوان حیدری تبار، علوم و فناوری رنگ، 10، 177 – 184، (1395)

English References:
1. T.A. Saleh, A.A. Al-Saadi, Surf Interface Anal, 47; 785-792, (2015). 2. P. Kaushik, A. Malik, Int., 35; 127-141, (2009). 3. A.N. Soon, B.H. Hameed, Desalination, 269: 1-16, (2011). 4. K. Golka, S. Kopps, Z.W. Myslak, Toxicol. Lett., 151: 203-210, (2004). 6. L. Chen, B.-Y. He, S. He, T.-J. Wang, C.-L. Su, Y. Jin, Powder Technol., 227: 3-8, (2012). 7. M. Hamoda, I. Al-Ghusain, N. Al-Mutairi, Desalination, 164: 203-211, (2004). 8. K.E. Lee, N., Moradi, T.T. Teng, B.T. Poh, Chem. Eng. Journal, 203: 370-386, (2012). 9. R. Rosal, A. Rodriguez, J.A. Perdigon-Melon, A. Petre, E. Garcia- Calvo, M.J. Gomez, A. Aguera, A.R. Fernandez- Alba, Water Res., 44: 578-588, (2010). 10. R. Arasteh, M. Masoumi, A. Rashidi, L. Moradi, V. Samimi, S. Mostafavi, Appl. Surf. Sci., 256: 4447-4455, (2010). 12. J.-H. Huang, K.-L. Huang, S.-Q. Liu, A.-T. Wang, C. Yan, Colloids Surf. A, Physicochem. Eng. Asp, 330: 55-61, (2008). 13. Y. Yao, H. Bing, X. Feifei, C. Xiaofeng, Chem. Eng. J., 170: 82-89, (2011). 14. D.E. Giammar, C.J. Maus, L. Xie, Environ. Eng. Sci., 24: 85-95, (2007). 15. C.M.S.S. Neves, J. Lemus, M.G. Freire, J. Palomar, J.A.P. Coutinho, Chem. Eng. J., 252: 305-310, (2014). 16. L. Gu, N.W. Zhu, H.Q. Guo, S.Q. Huang, Z.Y. Lou, H.P. Yuan, J. Hazard. Mater., 246: 145-153, (2013). 17. J.C. Meyer, A.K. Geim, M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov, T.J. Booth, S. Roth, Nature, 446: 60-63, (2007). 18. C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, J. Hone, Science, 321: 385-388, (2008). 19. S. Latil, L. Henrard, Phys. Rev. Lett., 97: 036803-036806, (2006). 20. M. Saleem, M. Afzal, F. Mahmood, A. Hameed, J. Chem. Soc., 16: 83-86, (1994). 21. H.K. Kim, A.R. Kamali, K.C. Roh, K.B. Kim, D.J. Fray, Energ. Environ. Sci., 9: 2249-2256, (2016). 22. E. Heidari, A. Kamali, NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties. J. Magn. Magn. Mater., 379: 95-101, (2015). 23. S. Gangopadhyay, Phys. Rev. B: Condensed Matter, 45: 9778-9787, (1992). 24. L. Lu, Crys. Growth Des., 7: 459-464, (2007).فایل مقاله
تعداد بازدید: 415
تعداد دریافت فایل مقاله : 23طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک