شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

نانولیپوزوم های دارورسان در درمان موثر سرطان پستان

نشریه: تابستان 1399 - مقاله 5   صفحات :   تا مولفین:
مائده یزدانی: مرکز پروتئین - دانشگاه شهید بهشتی
مونس رحماندوست: دانشگاه شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پروتئین
حسن کوچک زاده: دانشگاه شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پروتئین


چکیده مقاله:

در سال های اخیر نانوحامل ها، با اثر گذاری بر سمیت سیستمیک داروهای سرطان، تحول شگرفی را در درمان بسیاری از بیماری ها به وجود آورده اند که از آن میان لیپوزوم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. نانولیپوزوم ها ساختارهای کلوئیدی متشکل از یک غشای دو لایه کروی از مولکولهای چربی کاملا بسته هستند که امروزه به عنوان حامل های رسانش دارو، ژن و ... مورد استفاده قرار می گیرند. توانایی این نانوساختارها در کپسوله نمودن مقدار زیاد دارو، به حداقل رساندن عوارض جانبی ناخواسته، اثربخشی بالا و سمیت پایین توانسته علاقه محققین را به آن جلب کند و نانولیپوزوم ها را به عنوان ابزاری مفید در دارورسانی هدفمند به دنیای علم و فناوری معرفی کند.


Article's English abstract:

In recent years, nanocarriers, by influencing the systemic toxicity of anti-cancer drugs, have revolutionized the treatment of many diseases, of which, liposomes are of particular importance. Nanoliposomes are colloidal structures consisting of a two-layer membrane of completely closed fat molecules that are used today as carriers of drug delivery, genes, etc. The ability of these nanostructures to encapsulate large amounts of drug, minimizes the unwanted side effects, and enhances the efficacy of the treatment by lowering the toxicity of the drug to other healthy cells. Hence, nanoliposomes have attracted the interest of researchers and are introduced to the world of science and technology as a useful tools in targeted drug delivery.


کلید واژگان:
نانو لیپوزوم، فرمولاسیون دارویی، دارورسانی هدفمند، سرطان پستان

English Keywords:
Nanoliposome, Drug formulations, targeted drug delivery, breast cancer

منابع:
[11] م. گودرزوند, ز. عطائی, نانوسامانه‌های دارویی و لیپوزوم‌ها, نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز. 7 (1397) 220–232. doi:10.29252/aums.7.3.220 [18] ا. مقیمی پور, م. کوچک, ر. بهمندار, نانولیپوزوم ها به عنوان حامل هاي دارورسان جدید, مجله علمی پزشکی جندي شاپور. 12 (1392) 467–483.

English References:
[1] V. Shanmugam, S. Selvakumar, C.S. Yeh, Near Infrared light responsive nanomaterials in cancer therapeutics, Chem. Soc. Rev. 43 (2014) 6254–6287. doi:10.1039/c4cs00011k. [2] Y. Li, X. Li, A. Doughty, C. West, L. Wang, F. Zhou, R.E. Nordquist, W.R. Chen, Phototherapy using immunologically modified carbon nanotubes to potentiate checkpoint blockade for metastatic breast cancer, Nanomedicine Nanotechnology, Biol. Med. 18 (2019) 44–53. doi:10.1016/j.nano.2019.02.009. [3] M. Fu, W. Tang, J.J. Liu, X.Q. Gong, L. Kong, X.M. Yao, M. Jing, F.Y. Cai, X.T. Li, R.J. Ju, Combination of targeted daunorubicin liposomes and targeted emodin liposomes for treatment of invasive breast cancer, J. Drug Target. 28 (2020) 245–258. doi:10.1080/1061186X.2019.1656725. [4] J. Vyas, J.H. Patel, R.N. Patel, Receptor Targeting Liposomal Nano Formulations for Drug Delivery in Breast Cancer, PharmaTutor. 7 (2019) 1–9. [5] M. V. Yezhelyev, X. Gao, Y. Xing, A. Al-Hajj, S. Nie, R.M. O’Regan, Emerging use of nanoparticles in diagnosis and treatment of breast cancer, Lancet Oncol. 7 (2006) 657–667. doi:10.1016/S1470-2045(06)70793-8. [6] Z.Q. Xu, Q.Q. Yang, J.Y. Lan, J.Q. Zhang, W. Peng, J.C. Jin, F.L. Jiang, Y. Liu, Interactions between carbon nanodots with human serum albumin and ?-globulins: The effects on the transportation function, J. Hazard. Mater. 301 (2016) 242–249. doi:10.1016/j.jhazmat.2015.08.062. [7] S. Asfia, M. Mohammadian, H. Kouchakzadeh, Polymeric nanoparticulates as efficient anticancer drugs delivery systems, in: M. Rahmandoust, M. reza Ayatollahi (Eds.), Nanomater. Adv. Biol. Appl., Springer International Publishing, 2019: pp. 55–84. doi:10.1007/978-3-030-10834-2_3. [8] J. Lao, J. Madani, T. Puértolas, M. ?lvarez, A. Hern?ndez, R. Pazo-Cid, ?. Artal, A. Ant?n Torres, Liposomal Doxorubicin in the Treatment of Breast Cancer Patients: A Review, J. Drug Deliv. 2013 (2013) 456409:1–12. doi:10.1155/2013/456409. [9] C. Zylberberg, S. Matosevic, Pharmaceutical liposomal drug delivery: a review of new delivery systems and a look at the regulatory landscape, Drug Deliv. 23 (2016) 3319–3329. doi:10.1080/10717544.2016.1177136. [10] G. Sharma, S. Anabousi, C. Ehrhardt, M.N.V. Ravi Kumar, Liposomes as targeted drug delivery systems in the treatment of breast cancer, J. Drug Target. 14 (2006) 301–310. doi:10.1080/10611860600809112. [12] H. Pandey, R. Rani, V. Agarwal, Liposome and their applications in cancer therapy, Brazilian Arch. Biol. Technol. 59 (2016) 16150477:1–10. doi:10.1590/1678-4324-2016150477. [13] H. Daraee, A. Etemadi, M. Kouhi, S. Alimirzalu, H. Daraee, A. Etemadi, M. Kouhi, S. Alimirzalu, A. Akbarzadeh, Application of liposomes in medicine and drug delivery Application of liposomes in medicine and drug delivery, Artif. Cells, Nanomedicine, Biotechnol. 44 (2016) 381–391. doi:10.3109/21691401.2014.953633. [14] J. Zhang, Y. Luo, X. Zhao, X. Li, K. Li, D. Chen, M. Qiao, H. Hu, X. Zhao, Co-delivery of doxorubicin and the traditional Chinese medicine quercetin using biotin-PEG2000-DSPE modified liposomes for the treatment of multidrug resistant breast cancer, RSC Adv. 6 (2016) 113173–113184. doi:10.1039/c6ra24173e. [15] H. Kouchakzadeh, T. Soudi, N.H. Aghda, S.A. Shojaosadati, Ligand-modified Biopolymeric Nanoparticles as Efficient Tools for Targeted Cancer Therapy, Curr. Pharm. Des. 23 (2017) 5336–5348. doi:10.2174/1381612823666170526101408. [16] J.O. Eloy, M. Claro de Souza, R. Petrilli, J.P.A. Barcellos, R.J. Lee, J.M. Marchetti, Liposomes as carriers of hydrophilic small molecule drugs: Strategies to enhance encapsulation and delivery, Colloids Surfaces B Biointerfaces. 123 (2014) 345–363. doi:10.1016/j.colsurfb.2014.09.029. [17] A. Akbarzadeh, R. Rezaei-Sadabady, S. Davaran, S.W. Joo, N. Zarghami, Y. Hanifehpour, M. Samiei, M. Kouhi, K. Nejati-Koshki, Liposome?: classification , prepNew aspects of liposomesaration , and applications, Nanoscale Res. Lett. 8 (2013) 102. doi:10.1186/1556-276X-8-102. [19] R. Tanbour, A. M. Martins, W. G. Pitt, G. A. Husseini, Drug Delivery Systems Based on Polymeric Micelles and Ultrasound: A Review, Curr. Pharm. Des. 22 (2016) 2796–2807. doi:10.2174/1381612822666160217125215. [20] Y. Sun, X. Li, L. Zhang, X. Liu, B. Jiang, Z. Long, Y. Jiang, Cell Permeable NBD Peptide-Modified Liposomes by Hyaluronic Acid Coating for the Synergistic Targeted Therapy of Metastatic Inflammatory Breast Cancer, Mol. Pفایل مقاله
تعداد بازدید: 376
تعداد دریافت فایل مقاله : 12طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک