شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

نانو ذرات کیتوزان: روش¬های تولید و کاربرد در بسته¬بندی مواد غذایی

نشریه: تابستان 1399 - مقاله 3   صفحات :   تا مولفین:
بهجت تاج الدین: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بخش تحقیقات صنایع غذایی


چکیده مقاله:

سال¬های زیادی است که پلیمرهای مصنوعی به¬دلیل قابلیت¬های بسیار زیاد، در علوم مختلف از جمله بسته¬بندی مواد غذایی، استفاده می¬شوند. اما در سال¬های اخیر، برای رفع مسایل زیست¬محیطی و اقتصادی ناشی از کاربرد پلیمرهای مصنوعی در صنعت، پلیمرهای طبیعی به شکل¬های مختلف چندسازه¬ها، فیلم¬ها، و پوشش¬های خوراکی و غیر خوراکی وارد صنایع بسته¬بندی شده¬اند. به¬دلیل برخی خواص کاربردی نسبتا ضعیف پلیمرهای طبیعی، از نانوذرات برای تقویت¬ شبکه پلیمری آن¬ها استفاده می¬شود که بهبود خواص مکانیکی، فیزیکی، و میکروبی فیلم¬های حاصل را در بر دارد. در میان مواد پلیمری طبیعی، کیتوزان یکی از پلیمرهای زیست¬تخریب-پذیری است که با موفقیت توسعه یافته است. کیتوزان، این پلی¬ساکارید طبیعی و نانوکیتوزان حاصل از آن، به¬دلیل داشتن خواص غیرسمی، مکانیکی و ضدمیکروبی مناسب، سازگاری طبیعی با بافت¬های زنده و تجزیه¬پذیری، توجه ویژه¬ای را به¬خود جلب کرده است. مقاله حاضر، به بحث پیرامون کیتوزان، نانوکیتوزان و اثر استفاده از نانوکیتوزان در تهیه مواد بسته¬بندی می¬پردازد. هم¬چنین، به مهم¬ترین روش¬های تهیه نانوکیتوزان اشاره می¬شود. نانوذرات کیتوزان وقتی به مقدار بهینه در ساختار انواع مواد بسته¬بندی استفاده شوند، خواص جدیدی مانند افزایش مقاومت کششی فیلم حاصل، کاهش نفوذپذیری پوشش یا فیلم بسته¬بندی نسبت به رطوبت و گازها، و خواص ضدمیکروبی قابل توجه¬ای را ایجاد می¬کنند.


Article's English abstract:

For many years, synthetic polymers have been used in various sciences, including food packaging, due to their high capabilities. However in recent years, to eliminate the environmental and economic problems caused by the use of synthetic polymers in industry, natural or biopolymers have entered the packaging industry in various forms of polycomposites, films, and edible and non-edible coatings. Due to some relatively poor functional properties of natural polymers, nanoparticles are used to reinforce strengthen their polymeric matrix, which improves the mechanical, physical, and microbial properties of the obtained films. Among natural polymeric materials, chitosan is one of the most biodegradable polymers that has been successfully developed. Chitosan, as a natural polysaccharide and nanochitosan, has attracted special attention due to its non-toxic, mechanical and antimicrobial properties, natural compatibility with living tissues and degradability. The present paper discusses on the chitosan, nanochitosan, and the effect of using nanochitosan in the preparation of packaging materials. In addition, the most important methods of preparing nanochitosan are mentioned. When chitosan nanoparticles are optimally used in the structure of all types of packaging materials, they create new properties such as increasing the tensile strength of the resulting film, reducing the permeability of the coating or film of the packaging to moisture and gases, and apearence the significant antimicrobial properties.


کلید واژگان:
بسته¬بندی، کیتوزان، نانو ذرات، نانو کیتوزان، عمر ماندگاری

English Keywords:
Chitosan, Nanochitosan, Nanoparticles, Packaging, Shelf life

منابع:

English References:
[1] B. Tajeddin, Preparation and Characterization of Natural Nanocomposites for Food Packaging Applications, donyayenano, 10 (37), 38-45, (2014). [2] Y. Radhakrishnan, G. Gopal, C.C. Lakshmanan, and K.S. Nandakumar, Chitosan Nanoparticles for Generating Novel Systems for Better Applications: a review, Journal of Molecular and Genetic Medicine, S4: 005, (2015). [3] M.A. Del Nobile, A. Conte, G.C. Buonocore, A.L. Incoronato, A. Massaro, and O. Panza, Active Packaging by Extrusion Processing of Recyclable and Biodegradable Polymers, Journal of Food Engineering, 93, 1–6, (2008). [4] M.A. Mohammed, J.T.M. Syeda, K.M. Wasan, and E.K. Wasan, An Overview of Chitosan Nanoparticles and its Application in Non-Parenteral Drug Delivery. Pharmaceutics, 9(4), 53, (2017). [5] S. Naskar, S. Sharma, K. Kuotsu, Chitosan-Based Nanoparticles: an Overview of Biomedical Applications and its Preparation, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 49, 66-81, (2019). [6] S.M. Asiri, F. Alam Khan, and A. Bozkurt, Synthesis of Chitosan Nanoparticles, Chitosan-Bulk, Chitosan Nanoparticles Conjugated with Glutaraldehyde with Strong Anti-Cancer Proliferative Capabilities, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 46(53), S1152-S1161, (2018). [7] T.A., Ahmed, and B.M. Aljaeid, Preparation, Characterization, and Potential Application of Chitosan, Chitosan Derivatives, and Chitosan Metal Nanoparticles in Pharmaceutical Drug Delivery. Drug Design, Development and Therapy, 10, 483-507, (2016). [8] K. Divya, and M.S. Jisha, Chitosan Nanoparticles Preparation and Applications, Environmental Chemistry Letters, 16, 101-112, (2018). [9] L-M. Zhao, L-E. Shi, Z-L., Zhang, J-M. Chen, D-D. Shi, J. Yang, and Z-X. Tang, Preparation and Application of Chitosan Nanoparticles and Nanofibers, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 28(3), 353-362, (2011). [10] P.K. Dutta, S. Tripathi, G.K. Mehrotra, and J. Dutta, Perspectives for Chitosan Based Antimicrobial Films in Food Applications, Food Chemistry, 114(4), 1173-1182, (2009). [11] M.V. Ravi Kumar, A Review of Chitin and Chitosan Applications, Reactiveفایل مقاله
تعداد بازدید: 254
تعداد دریافت فایل مقاله : 6طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک