شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

کاربرد سیلیکافیوم و نانو دی¬اکسید تیتانیوم در صنعت نمای بتنی اکسپوز

نشریه: تابستان 1399 - مقاله 2   صفحات :   تا مولفین:
سیده فاطمه خوشکلام سلیماندارابی: دانشگاه آزاداسلامی واحد نور - دانشکده معماری
راحله رستمی: دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری - گروه مهندسی معماری
مهدی نژادنادری: دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن - مهندسی عمران


چکیده مقاله:

افزودنی ها موجود برای بتن همیشه تمامی مشخصات بتن را بهبود نمی بخشد. نانو فناوری نشان داده است که قابلیت بهبود عملکرد بتن را به صورت همه جانبه دارد. تعدادی از موارد استفاده از نانو فناوری در بهبود مقاومت فشاری بتن بررسی شدند. به بررسی تاثیر استفاده از سیلیکافیوم و دی اکسید تیتانیوم در افزایش یا کاهش مقاومت فشاری قطعات پیش¬ساخته بتنی اکسپوز در نمای معماری سازه¬های بتنی پرداخته شده است. 3 طرح با در نظر گرفتن صفر، 2/5 و 5 درصد جایگزینی سیمان با TiO2 مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند. افزودن TiO2 به افزایش مقاومت فشاری منجر شده است. بهترین نتایج از نمونه با 2.5٪ TiO2 به دست آمده است. این امر می تواند به علت اثر پرکنندگی ذرات TiO2 باشد که در آن محصولات هیدراتاسیون می توانند رشد کنند و در نتیجه یک میکروساختار چگال¬تر به دست می¬آید. مقایسه SF2 و SF1 در سن 28 روز نشان می¬دهد که افزایش TiO2 موجب افزایش مقاومت فشاری بوده است. همچنین نتایج نشان داد مصرف 5 درصد TiO2 نسبت به 2/5 درصد با کاهش جزئی مقاومت فشاری همراه می باشد. این نشان می دهد که درصد بیشتر TiO2 تاثیر مستقیم بر مقاومت فشاری ندارد.


Article's English abstract:

Additives available for concrete do not always improve all concrete properties. Nanotechnology has shown that it has the potential to improve the performance of concrete in its entirety. A number of applications of nanotechnology to improve the compressive strength of concrete have been investigated. The effect of using silicon and titanium dioxide on increasing or decreasing the compressive strength of exposed concrete prefabricated components in architectural view of concrete structures is discussed. Three designs were tested for compressive strength with zero, 2.5 and 5 replacement of cement with TiO2. Addition of TiO2 has led to increased compressive strength. The best results are obtained from the sample with 2.5 TiO2. This could be due to the filling effect of TiO2 particles, in which the hydration products can grow, resulting in a denser microstructure. Comparison of SF2 and SF1 at 28 days showed that increasing TiO2 increased compressive strength. The results also showed that consumption of 5 TiO2 compared to 2.5 is associated with a slight decrease in compressive strength. This indicates that a higher percentage of TiO2 does not have a direct effect on compressive strength.


کلید واژگان:
دی اکسید تیتانیوم، مقاومت فشاری، نمای پیش¬ساخته، نانو تکنولوژی، سیلیکافیوم.

English Keywords:
Titanium dioxide, Compressive strength, prefabricated facade, nanotechnolog, silica fume.

منابع:
[1]. مریم حق¬پناه، فرنوش سقائی، مرجان دهقان، "سازه‌های نو در ساختمان‌های هوشمند با رویکرد معماری پایدار"، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان، 17-1، ۱۳۹2. [2]. محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا، "نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1390. [6]. هومن مسگریان، عباس ارمغان، علی صمدیان، "بررسی کاربرد فناوری نانو در ساختمان و تأثير آن بر پایداری محيط زیست"، اولين همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محيط زیست پایدار، همدان، دانشكده فنی شهيد مفتح همدان، 1392. [7]. محمدحسین توکلی دستجریی، ''كاربرد نانوفناوری در بتن"، نشریه جهان گستر، شماره121. 45-35، 1393.

English References:
[3] S. lijima, "Helical microtubules of graphitic carbon'',pp56-58, 1991. [4] W.Zhu, J.C. Gibbs, P.J.M. Bartos, ''Application of nanotechnology in construction current statuse and Future potentials'' proceedings of the 1st International Symposium on Nanotechnology in Construction held at the university of paisley. 23-25 june 2003. [5] P.J.M. Bartos, ''Nanotechnology in cinstruction: a roadmap for development, proc of the Nanotechnology in construction'', prugue, Czech Republic, vol(3), pp15-26, 2009. [8] P. Zhang, G. Ji-Xiang, D. Xiao-Bing, Z. Tian-Hang and W. Juan, "Fracture behavior of fly ash concrete containing silica fume", Structural Engineering and Mechanics, An Int'l Journal, 59(2), 2016. [9] B. Karthikeyan and G. Dhinakaran, "Influence of ultrafine TiO2 and silica fume on performance of unreinforced and fiber reinforced concrete", Construction and Building Materials, 161:570-576, 2018. [10] ASTM C150-07, Standard Specification for Portland Cement, ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA. 2007. [11] ASTM C109-08, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA, 2008.فایل مقاله
تعداد بازدید: 290
تعداد دریافت فایل مقاله : 7طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک