شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

بررسی عملکرد پوشش سه و نه ماهه نانو نقره درکاهش بیوفولینگ قفس های پرورش ماهی سد ایوشان خرم آباد

نشریه: بهار 1399 - مقاله 5   صفحات :   تا مولفین:
فاطمه رادفر: دانشگاه هرمزگان - Hormozgan uni
محسن صفائی: دانشگاه هرمزگان - Fisheries department
سعید گرگین: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - صید و بهره برداری آبزیان
همیرا آگاه: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم¬جوی - زیست دریا
غلامرضا رفیعی: دانشگاه تهران - شیلات


چکیده مقاله:

بیوفولینگ¬ها یکی از بزرگ¬ترین مشکلات جهانی در آبزی پروری ماهیان در قفس به شمار می¬روند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پوشش سه و نه ماهه نانو نقره در کاهش جمعیت موجودات نشست¬کننده¬زیستی در قفس¬های پرورش ماهیان قزل¬آلای¬رنگین-کمان سد ایوشان خرم¬آباد انجام شد. نمونه¬ها، به منظور بررسی میزان زیتوده و ترکیب گروه¬های موجودات نشست¬کننده¬زیستی، از پانل¬های توری مستقر در عمق یک متری کنار قفس¬های پرورش ماهی جدا¬سازی شدند. در این مطالعه 3 جنس از جلبک سبز، دیاتوم شناسایی شدند. بر اساس نتایج بین تیمار نانو 3 ماهه و نانو 9 ماهه اختلاف معنی¬دار مشاهده گردید و بین تیمار شاهد 3 ماهه و نانو 9 ماهه اختلاف معنی¬دار مشاهده نشد. بر اساس نتایج مشخص گردید پوشش نانو نقره می¬تواند به مدت 9 ماه اثر حفاظتی از رسوب موجودات نشست¬کننده¬زیستی داشته باشد با توجه به شستن تورهای قفس در این منطقه می¬توان استفاده از پوشش نانو نقره را پیشنهاد نمود که در کاهش هزینه¬ها، زمان و استرس به ماهی کمک می¬کند.


Article's English abstract:

Biofouling are one of the largest global problems in cage culture. The present study was conducted to evaluate effect of three and nine months of nano-Ag coatings on the reduction of fouling fish cages of rainbow trout in Ayush dam of Khorramabad. The samples were collected from net panels that located at a depth of one meter from the side of the fish culture cages. In this study 3 genera of green algae and diatom were identified. Results showed that there was a significant difference between 3 month and 9 month nano treatment and no significant difference between control-3 month and nano-9 month treatment. According to the results, it was found that nano silver coating can have a protective effect of Fouling deposition for 9 months. Due to washing cage nets in this area, it can be suggested to use nano-Ag coating which helps to reduce costs, time and stress to fish.


کلید واژگان:
: سد ایوشان خرم¬آباد، بیوفولینگ، قفس پرورش ماهی، نانو نقره

English Keywords:
Ayush dam of Khorramabad , Fouling, Fish Cage, Nano-Ag

منابع:
[2]Khodadadi et al., journal of Veterinary clinical Pathology, 8(2), 461-472, (1393). (in Persian) [6] Mardani, H., Shabani, A., Gorgin, S., Ghare Aghaji, A., Aghilinejad, M. Master’s Thesis, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources. 66 p. (2011). (in Persian) [7] Shahbazi, M., Sourinejad, A., Gorgin, S., Mirmohammad Sadeghi, G., Yosefzadi, Y., , Journal of Aquatic Ecology, 8(3):28-35. (2019). (in Persian) [9] Alishahi, M., Pashmfrosh, M., Enayati, A., Dadar, M., Karamifar, M., First congress of nanoparticles, Ahvaz, Faculty of Veterinary Medicine, 76-78, (2011). (in Persian)

English References:
[1] Masser, M. P, and Brunson, M. W, Delta Research and Extension Service, Mississippi State University, SRAC Publication No. 160, 26 pp, (2008). [2]Khodadadi et al., journal of Veterinary clinical Pathology, 8(2), 461-472, (1393). (in Persian) [3] Bloecher, Nina, Olsen, Yngvar, and Guenther, Jana, Aquaculture, 416, 302-309, (2013). [4] Braithwaite, R. A.,فایل مقاله
تعداد بازدید: 272
تعداد دریافت فایل مقاله : 11طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک