شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

سنتز سبز نقاط کوانتومی کربن آلائیده شده با نیتروژن N-CQDs با استفاده از پیاز به عنوان نانوحسگر فلورسانسی برای تشخیص و اندازه¬گیری نیتریت

نشریه: بهار 1399 - مقاله 4   صفحات :   تا مولفین:
سید محمدرضا میلانی حسینی: دانشگاه علم و صنعت ایران - شیمی
پریزاد محمدنژاد: علم و صنعت ایران - دانشکده شیمی
الهه جباری: دانشگاه علم وصنعت ایران - شیمی


چکیده مقاله:

اضافه کردن هترواتم¬ها به نقاط کوانتومی کربن می تواند خصوصیات ساختاری ، نوری و کاربردهای آنان را در زمینه¬های مختلف بهبود بخشد. در این کار، نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن N-CQDs به روش سبز تهیه و به عنوان حسگر فلورسانس برای تشخیص و اندازه گیری نیتریت استفاده شدند. نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن از طریق هیدروترمال با استفاده از پیاز و ان و ان- دی ایزوپروپیل اتیلن آمین تهیه شد. محصول نهایی با استفاده از طیف سنج تبدیل فوریه قرمز مشخصه یابی شد و همچنین خواص نوری و خواص نورتابی آن¬ به ترتیب به کمک طیف سنج¬های UV-Vis و فتولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات نقاط کوانتومی بدست آمده با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری کمتر از 10 نانومتر تخمین زده شد. با افزایش غلظت نیتریت به حسگر، شدت فلورسانس به دلیل مکانیسم خاموشی کاهش یافت. تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی زمان 30 دقیقه و pH اسیدی، پاسخ نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن به آنالیت نیتریت در محدوده 014/0-85/2142 میکرومولار با حد تشخیص 008/0 میکرومولار و 989/0 R2 تعیین شد.


Article's English abstract:

Adding heteroatoms to carbon quantum dots can improve their structural and optical properties and also its applications in extent areas. In this work N-doped carbon quantum dots N-CQDs were synthesized by green method as fluorescence sensors for determination and detection of nitrite. In the green method onion and N,N-Diisopropylethylamine were combined in a hydrothermal way. The product was characterized by FT-IR and also Optical properties and photoluminescent properties of them were studied by UV-visible and Photoluminescence spectrometry respectively. The size of the result N-CQDs was estimated less than 10 nm utilizing TEM. As the concentration of the analyte nitrite was increased, the fluorescent intensity of the N-CQDs was decreased in a linear order due to the quenching mechanism. Under optimum laboratory conditions time 30 minutes and Acidic pH, the concentration range of N-CQDs for determination of nitrite was 0.014-2142.85 µM, LOD 0.008 µM and R2 was equaled to 0.989.


کلید واژگان:
حسگر فلورسانس، روش سبز، نقاط کوانتومی کربن، نقاط کوانتومی کربن آلائیده شده با نیتروژن، نیتریت.

English Keywords:
carbon quantum dots, fluorescent sensor, green synthesis, N-doped carbon quantum dots, nitrit

منابع:

English References:
[1]. I. Hussain, et al, Biotechnology Letters, 38, 545–560, (2016). [2]. M. G. Moritz, et al, Materials Science and Engineering, 33, 1008-1021, (2013). [3]. P. Zhang, et al, Anal Chem, 86, 5620?5623, (2014). [4]. M. Bacon, et al, Particleفایل مقاله
تعداد بازدید: 232
تعداد دریافت فایل مقاله : 11طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک