شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

فناوری ساخت افزاره¬های فوتونیکی انعطاف¬پذیر

نشریه: شماره 54- بهار 1398 - مقاله 6   صفحات :  48 تا 52مولفین:
سیده ثریا موسوی: دانشگاه خوارزمی -
بتول سجاد: دانشگاه الزهرا - دانشکده فیزیک


چکیده مقاله:

در این مقاله، پیشرفت¬های اخیر در زمینه¬ی ساخت افزاره¬های فوتونیکی انعطاف¬پذیر در سایه¬ی توسعه¬ی روزافزون نانومواد جدید و طراحی¬های مکانیکی خلاقانه مرور شده است. سپس گستره¬ی وسیع کاربرد این دسته از افزاره‌ ‌ها در زمینه¬های مختلف صنعت، سلامت و فناوری مطالعه و ارائه شده است. در گام بعدی، چالش¬های پیش رو که مانع از عرضه¬ی این افزاره¬ها همگام با پیشرفت-های مشابه در صنعت الکترونیک شده است، مطرح شده و پس از آن روش¬های ارائه شده برای رفع موانع موجود در این زمینه را به صورت اجمالی بررسی شده است.


Article's English abstract:

In this paper, recent advances have been made in the field of the fabricating the flexible photonic devices in the context of the ever-expanding progress of novel nanomaterials and innovative mechanical designs, reviewed. Then, the wide range of applications of this category of devices in different fields of industry, health and technology has been studied. In the next step, the challenges ahead preventing the provision of these devices in line with similar advances in the electronic industry have been raised, and then proposed methods to remove barriers in this field, briefly discussed.


کلید واژگان:
افزاره¬های فوتونیکی انعطاف¬پذیر، پلیمرها، کالکوژنایدها

English Keywords:
Flexible photonic devices, polymers, Chalcogenides

منابع:
منابع فارسی مورد استفاده قرار نگرفته است.

English References:
[1] M. Zou, Y. Ma, X. Yuan, Y. Hu, J. Liu and Z. Jin, Journal of Semiconductors, 39, 1, (2018). [2] Paolo Bettotti, CRC Press Taylorفایل مقاله
تعداد بازدید: 1095
تعداد دریافت فایل مقاله : 38طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک