شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

محاسبه گاف انرژی و ثابت گذردهی موثر چند لایه ای های متجانس و نامتجانس ساخته شده از مواد پلاسمونی و غیر پلاسمونی در فرکانس های بالا

نشریه: شماره 54- بهار 1398 - مقاله 7   صفحات :  53 تا 60مولفین:
مجتبی گودرزی: دانشگاه صنعتی اراک - علوم پایه
مجتبی گودرزی: اراک - فیزیک
کامبیز هدایتی: دانشگاه صنعتی اراک - علوم پایه


چکیده مقاله:

در این مقاله، با استفاده از فرمول بندی کلاوسیوس و موسوتی ثابت گذردهی موثر ناشی از چندلایه ای هایی متشکل از مواد پلاسمونی و غیر پلاسمونی را برای دو حالت متجانس و نامتجانس از لایه های ، ، و و ... با استفاده از شبیه سازی محاسبه شده است. در ادامه به محاسبه گاف انرژی مربوط به هر یک از ترکیب های اشاره شده پرداخته و با تحلیل نمودارهای بدست آمده نشان داده می شود که در محدوده های فرکانسی مختلف، خواص چند لایه ای ها تغییر کرده و این چند لایه ای ها از خود خاصیت مقاومتی، القاییدگی و خازنی نشان می دهند، همچنین میزان تاثیر، تغییر مواد پلاسمونی نسبت به غیر پلاسمونی در اندازه گیری کمیت های اشاره شده نیز بررسی شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده، طراحی مدار های مجتمع حاصل از ترکیب نانو لایه های پلاسمونی و غیر پلاسمونی قابل شبیه سازی و تحلیل می باشد.


Article's English abstract:

In this paper, using the formulation of Clausius–Mossotti, effective permittivity of plasmonic and non-plasmonic multilayer material consisting of homogeneous and heterogeneous for , , , and ... with the use of simulation is calculated. Then, energy gap any of the constituents is calculated. By analyzing the obtained figures show that in different frequency range, have changed the properties of multi-layered and multi-layered nature of their resistance, inductance and capacitance show these multilayers property of resilience, inductance and capacitance. Furthermore, the effect, Plasmonic and non-plasmonic material changes in measured quantities referred were investigated. Using these results, the design of integrated circuits made from plasmonic and non-plasmonic nano-layers can be simulated and analyzed.


کلید واژگان:
پلاسمون، گذردهی موثر، گاف انرژی و شبیه سازی

English Keywords:
Plasmon, effective permittivity, energy gap and simulation

منابع:
not

English References:
[1] C. L. Holloway, E. F. Kuester, J. B. Baker-Jarvis, and P. Kabos, IEEE Transactions on Antennas and Propagation 51, 2596, (2003). [2] L. Lewin, Proc. Inst. Elec. Eng. Part 3, 94, 65, (1947). [3] W. Knoll, Annu. Rev. Phys. Chem., 49, 569, (1998). [4] E. Ozbay, Science, 311, 189, (2006). [5] J. Homola, Chem. Rev., 108, 462, (2008). [6] B. P. Nelson, A. G. Frutos, J. M. Brockman, R. M. Corn, Anal. Chem., 71, 3928, )1999). [7] A. W. Wark, H. J. Lee, R. M. Corn, Anal. Chem. 77, 3904, (2005). [8] U. Kreibig, M. Vollmer, Optical Properties of Metal Clusters. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, (1995). [9] N. Engheta, A. Salandrino and A. Alu, PRL, 95, 095504, (2005) [10] A. K. Sarychev, D. A. Genov, A. Wei, and V. M. Shalaev, Beyond Linear Isotropic Dielectrics Vol. 5218, 81– 92, (2003). [11] V. G. Veselago, Sov. Phys. Usp. 10, 509, (1968). [12] J. B. Pendry, A. J. Holden, W. J. Stewart, and I. Youngs, Phys. Rev. Lett. 76, 4773, (1996). [13] J. B. Pendry, A. J. Holden, D. J. Robbins, and A. J. Stewart, IEEE Trans. Microwave TheoryTech. 47, 2075, (1999). [14] R. A. Shelby, D. R. Smith, and S. Schultz, Science 292, 77, (2001). [15] G. V. Eleftheriades, A. K. Iyer, and P. C. Kremer, IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 50 , 2702, (2002). [16] H. Sadeghi, H. Khalili and M. Goodarz, CHIN. PHYS. LETT., 29, 096201, (2012). [17] H. Sadeghi and et al, Plasmonics, 9, 415–425, (2014). [18] Y. H. Yu and et al, Journal of the Korean Physical Society, 42, 682-685, (2003).فایل مقاله
تعداد بازدید: 1061
تعداد دریافت فایل مقاله : 23طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک