شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مروری برکاربرد نانو مواد با هدف درمان بیماری های بافت نرم

نشریه: شماره 54- بهار 1398 - مقاله 8   صفحات :  61 تا 69مولفین:
آرش کردانی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -
عباس منتظری هدش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -
مهدی خدایی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - مهندسی و علم مواد


چکیده مقاله:

با ورود علم نانو به عرصه پزشکی، سرفصل جدیدی در بخش درمان با عنوان نانو زیست فناوری باز شده و مطالعات در این حوزه در بخش¬های نانو زیست مواد، نانو زیست مکانیک و نانو زیست الکترونیک در جریان است. تحقیقات نشان می¬دهد نانو بایو ¬مواد به دلیل خواص مکانیکی برجسته و همچنین به دلیل دارا بودن ویژگی¬های اصلاح¬شده سطحی اعم از تخلخل و زبری در مقیاس نانو و قابلیت عبور بالا از غشاء سلولی، چسبندگی بهتر پروتئین و سلول¬های بدن را موجب شده، که این امر موفقیت درمان با کاشتنی¬های درمانی و سیستم¬های رهایش دارویی را دوچندان می¬کند. در مطالعه حاضر نیز ضمن متمایز ساختن بافت نرم از بافت سخت بدن انسان، فاکتورهای مهمی که لازم است در انتخاب نانو مواد درمان¬گر مورد توجه باشد مورد بررسی قرار گرفته و کاربردهای نانو مواد به منظور درمان بافت نرم بدن انسان مرور شده است.


Article's English abstract:

With the ever-increasing use of nanoscience in medicine, a new concept called as nano-biotechnology has attracted a great deal of attention from scientific communities in recent years. Relevant studies are ongoing in the distinct fields of nanoscience, nano-biomechanics and nano-bioelectronics. It has been shown that nanobiomaterials can be successfully utilized in drug delivery systems and also, as medical implants. This is attributed to their outstanding mechanical properties and improved surface characteristics including porosity and roughness at the nanoscale and also, their high permeability into the cell membranes. In the present study, soft tissue diseases are distinguished from their hard tissue counterparts. Accordingly, important factors needed to consider in the selection process of nano-therapeutic materials are thoroughly investigated. Moreover, the most common applications of nanomaterials in treatment of human soft tissues are reviewed.


کلید واژگان:
Nanomaterials, treatment, soft tissue, implants, biocompatibility, bioactivity

English Keywords:
نانومواد، درمان، بافت نرم، کاشتنیهای درمانی، زیست سازگاری، زیست فعالی

منابع:

English References:
[1] A. N. Moghadasi, Iranian Journal of Public Health, 43(11), 1595-1596, (2014). [2] S. Ramakrishna, Imperial college press, (2004). [3] M. Cral, Mosby, (2015). [4] B. D. Ratner, A. S. Hoffman, Academic Press, )2004(. [5] M. Jimenez, O. Llena Blasco, Journal of Clin Dent, 6, 485-490, (2014). [6] F. Rodriguez, C. Cohen, Ch. K. Ober, L. A. Archer, Taylorفایل مقاله
تعداد بازدید: 1059
تعداد دریافت فایل مقاله : 32طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک