شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

نقاط کوانتمی کربنی، پنجره ای به آینده نانوزیست فناوری

نشریه: شماره 54- بهار 1398 - مقاله 5   صفحات :  36 تا 47مولفین:
آرزو ساعی: دانشگاه شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پروتئین
مونس رحماندوست: دانشگاه شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پروتئین
حسن کوچک زاده: دانشگاه شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پروتئین


چکیده مقاله:

از زمان کشف نقاط کوانتمی کربنی مطالعات مختلفی جهت بهبود خواص نانوساختارها و به کارگیری آنها در طیف گسترده ای از کاربردهای زیست پزشکی صورت گرفته است. خواص منحصربه‌فرد این نانومواد شامل پایداری فیزیکی، شیمیایی و نوری ، سمیت پایین و زیست‌سازگاری بالا، کاربردهای گسترده ای را برای این ساختار نیمرسانا تعریف می کند. در این مقاله مروری، خواص، کاربردها و روشهای ساخت نقاط کوانتمی کربنی معرفی شده‌اند.


Article's English abstract:

Due to advanced and stable physical, chemical, and optical properties, low-toxicity and high-biocompatibility, carbon quantum dots have attracted significant attention for employment in bioimaging, biomedicine and therapeutics. Although several studies have focused on improving the major properties of these semiconducting quantum dots, there are still a lot more investigations required to make them reliable agents for biological applications. In this paper, characteristics, applications and synthesis methods of graphene quantum dots have been introduced.


کلید واژگان:
نقاط کوانتمی گرافنی، بازده کوانتمی، کاتالیزر، تابش فلوئورسانت، کاربردهای زیستی

English Keywords:
graphene quantum dots, quantum yield, catalysis, fluorescent emission, biological applications

منابع:
-

English References:
[1] J. Yao, M. Yang and Y. Duan, Chemical reviews, 114, 6130-6178, (2014). [2] Y.-Q. Zhang, D.-K. Ma, Y. Zhuang, X. Zhang, W. Chen, L.-L. Hong, Q.-X. Yan, K. Yu and S.-M. Huang, Journal of Materials Chemistry, 22, 16714-16718, (2012). [3] H. Ding, S.-B. Yu, J.-S. Wei and H.-M. Xiong, ACS nano, 10, 484-491, (2015). [4] Y. Song, S. Zhu and B. Yang, RSC Advances, 4, 27184-27200, (2014). [5] S.-T. Yang, L. Cao, P. G. Luo, F. Lu, X. Wang, H. Wang, M. J. Meziani, Y. Liu, G. Qi and Y.-P. Sun, Journal of the American Chemical Society, 131, 11308-11309, (2009). [6] K. Hola, A. B. Bourlinos, O. Kozak, K. Berka, K. M. Siskova, M. Havrdova, J. Tucek, K. Safarova, M. Otyepka and E. P. Giannelis, Carbon, 70, 279-286, (2014). [7] H. Li, X. He, Z. Kang, H. Huang, Y. Liu, J. Liu, S. Lian, C. H. A. Tsang, X. Yang and S. T. Lee, Angewandte Chemie International Edition, 49, 4430-4434, (2010). [8] J. C. E. da Silva and H. M. Gonçalves, TrAC Trends in analytical chemistry, 30, 1327-1336, (2011). [9] L. Cao, X. Wang, M. J. Meziani, F. Lu, H. Wang, P. G. Luo, Y. Lin, B. A. Harruff, L. M. Veca and D. Murray, Journal of the American Chemical Society, 129, 11318-11319, (2007). [10] A. B. Bourlinos, A. Stassinopoulos, D. Anglos, R. Zboril, V. Georgakilas and E. P. Giannelis, Chemistry of Materials, 20, 4539-4541, (2008). [11] M. Zheng, S. Ruan, S. Liu, T. Sun, D. Qu, H. Zhao, Z. Xie, H. Gao, X. Jing and Z. Sun, ACS nano, 9, 11455-11461, (2015). [12] S.-T. Yang, X. Wang, H. Wang, F. Lu, P. G. Luo, L. Cao, M. J. Meziani, J.-H. Liu, Y. Liu and M. Chen, The Journal of Physical Chemistry C, 113, 18110-18114, (2009). [13] S. Zhu, Q. Meng, L. Wang, J. Zhang, Y. Song, H. Jin, K. Zhang, H. Sun, H. Wang and B. Yang, Angewandte Chemie, 125, 4045-4049, (2013). [14] L. Ponomarenko, F. Schedin, M. Katsnelson, R. Yang, E. Hill, K. Novoselov and A. Geim, Science, 320, 356-358, (2008). [15] S. Zhu, Y. Song, X. Zhao, J. Shao, J. Zhang and B. Yang, Nano Research, 8, 355-381, (2015). [16] X. Jia, J. Li and E. Wang, Nanoscale, 4, 5572-5575, (2012). [17] A.-M. Alam, B.-Y. Park, Z. K. Ghouri, M. Park and H.-Y. Kim, Green Chemistry, 17, 3791-3797, (2015). [18] Y.-P. Sun, B. Zhou, Y. Lin, W. Wang, K. S. Fernando, P. Pathak, M. J. Meziani, B. A. Harruff, X. Wang and H. Wang, Journal of the American Chemical Society, 128, 7756-7757, (2006). [19] S. Y. Lim, W. Shen and Z. Gao, Chemical Society Reviews, 44, 362-381, (2015). [20] S. N. Baker and G. A. Baker, Angewandte Chemie International Edition, 49, 6726-6744, (2010). [21] G. Weng, A. Ling, X. Lv, J. Zhang and B. Zhang, Nano-Micro Letters, 3, 200-207, (2011). [22] Z. Tao, Y.-a. Huang, X. Liu, J. Chen, W. Lei, X. Wang, L. Pan, J. Pan, Q. Huang and Z. Zhang, Nano-Micro Letters, 8, 247-253, (2016). [23] P. Namdari, B. Negahdari and A. Eatemadi, Biomedicineفایل مقاله
تعداد بازدید: 1007
تعداد دریافت فایل مقاله : 22طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک