شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مروری بر اثر مقادیر مختلف WH2O/AOT بر روی اندازه نانومایسل¬ها حاوی رنگینه رودامین بی و همچنین طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل¬ها

نشریه: شماره 54- بهار 1398 - مقاله 2   صفحات :  9 تا 17مولفین:
عباس رهدار: دانشگاه زابل - فیزیک
محمد الماسی کاشی: دانشگاه کاشان - فیزیک
زهرا یعقوبی: کرمان - شیمی
سمیه سلمانی: خوارزمی - فیزیک


چکیده مقاله:

در این کار، ساختار انواع میکروامولسیون و تاثیر مقدار آب WH2O/AOT بر روی اندازه نانومایسل¬های حاوی رنگینه رودامین بی و همچنین رفتار طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل¬ها بررسی شد. نانومایسل¬ها با استفاده از میکروامولسیون آب در روغن در حضور سورفکتانت آنیونی AOT در مقدارW های مختلف 7و 20 و 40 سنتز شدند. نتیجه مطالعه دینامیک نانومایسل¬ها حاوی رنگینه با استفاده از دستگاه پراکندگی نور دینامیک DLS نشان داد که ضریب نفوذ تجمعی و اندازه هیدرودینامیکی نانو مایسل¬ها وابسته به مقدار W می-باشد. مطالعه رفتار فلورسانس رنگینه رودامین بی درون نانومایسل¬ها با استفاده از دستگاه فلورسانس نشان داد که میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه رودامین بی در نانومایسل¬ها با 7 Wخیلی بیشتر از میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه در نانومایسل¬ها با 40 و 20 W بود که به متفاوت بودن شکل نانومایسل¬ها در W های کمتر و بیشتر از 10 نسبت داده می¬شود.


Article's English abstract:

In the current work, a review was made on effect of W value on nanomicelle size containing Rhodamine B as well as spectroscopy of Rhodamine B within nanomicelles. Nanomicelles with different W values were prepared by water-in-oil AOT microemulsion. Dynamics of nanodroplets containing Rhodamine B RhB including diffusion and hydrodynamic radius of nanodroplets according to autocorrelation function and also spectroscopy of RhB at different concentrations within water-in-decane AOT microemulsion at different water amount WH2O/AOT 7, 20, 40 were studied by dynamic light scattering DLS and fluorescence techniques. The characterization results of nanodroplets by the DLS showed that the nanodroplet size are depends on W value. Study of fluorescence behavior of RhB within nanomicelles using a fluorescence technique showed that the variations in fluorescence intensity of RhB within nanomicelles with the W value higher and smaller than 7, which it attributed to the different shape of nanomicelles depends on W value.


کلید واژگان:
پراکندگی نور دینامیکی، رودامين بی، فلوئورسانس، کسر جرمی نانوقطرات آب، نانومایسل

English Keywords:
Dynamic light scattering, Rhodamine B, fluorescence, mass fraction of water, nan- droplets

منابع:
[1] M.Fanun, CRC press, Microemulsions: properties and applications, (2009). [2] R. Zana, CRC press, Dynamics of surfactant self-assemblies: micelles, microemulsions, vesicles and lyotropic phases, )2005(. [3] J. Sjoblom, crc press, Emulsions and emulsion stability: Surfactant science series/61, (2005). [4] C. Stubenrauch, Wiley, Microemulsions: background, new concepts, applications, perspectives, (2009). [5] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, N. Mohamed, Journal of Molecular Liquids, 1264-1269, (2016). [6] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, Journal of Molecular Structure, 257-262, (2017). [7] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, M. Aliahmad, Journal of Molecular Liquids, 398-402, (2017). [8] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, Journal of Molecular Liquids, 220, 395-403, (2016). [9] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, A. M. Khan, M. Aliahmad, A. Salimi, M. Guettari, H. E. G. Kohne, Journal of Molecular Liquids, 506-513, (2018). [10] B. Valeur, M. N. Berberan-Santos, Wiley-VCH, Molecular Fluorescence, Principles and Applications, (2012). [11] A. Rahdar, H. Najafi-Ashtiani, E. Sanchooli, Journal of Molecular Structure, 821-827, (2019). [12]T. Bayraktutan, K. Meral, Y. Onganer, Journal of Luminescence, 925-929, (2014). [13] A. Rahdar, M. Aliahmad, A. M. Kor, D. Sahoo, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 165-170, (2019). [14] J. Eastoe, R. K. Heenan, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 3, 487-492, (1994). [15] A. M. Khan, F. Shafiq, S. A. Khan, S. Ali, B. Ismail, A. S. Hakeem, A. Rahdar, M. F. Nazar, M. Sayed, A. R. Khan, Journal of Molecular Liquids, 673-680, (2019). [16] A. Rahdar, Nanomedicine Research Journal, 4, 206-218, (2019). [17] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, Journal of Nanostructures, 2, 202-208, (2018). [18] A. Rahdar, P. Taboada, M. R. Hajinezhad, M. Barani, H. Beyzaei, Journal of Molecular Liquids, 624-630, .(2019) [19] S. Alehyen, F. Bensejjay, M. El Achouri, L. Pérez, M. R. Infante, Journal of surfactants and detergents, 2, 225-231, (2010).

English References:
[1] M.Fanun, CRC press, Microemulsions: properties and applications, (2009). [2] R. Zana, CRC press, Dynamics of surfactant self-assemblies: micelles, microemulsions, vesicles and lyotropic phases, )2005(. [3] J. Sjoblom, crc press, Emulsions and emulsion stability: Surfactant science series/61, (2005). [4] C. Stubenrauch, Wiley, Microemulsions: background, new concepts, applications, perspectives, (2009). [5] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, N. Mohamed, Journal of Molecular Liquids, 1264-1269, (2016). [6] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, Journal of Molecular Structure, 257-262, (2017). [7] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, M. Aliahmad, Journal of Molecular Liquids, 398-402, (2017). [8] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, Journal of Molecular Liquids, 220, 395-403, (2016). [9] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, A. M. Khan, M. Aliahmad, A. Salimi, M. Guettari, H. E. G. Kohne, Journal of Molecular Liquids, 506-513, (2018). [10] B. Valeur, M. N. Berberan-Santos, Wiley-VCH, Molecular Fluorescence, Principles and Applications, (2012). [11] A. Rahdar, H. Najafi-Ashtiani, E. Sanchooli, Journal of Molecular Structure, 821-827, (2019). [12]T. Bayraktutan, K. Meral, Y. Onganer, Journal of Luminescence, 925-929, (2014). [13] A. Rahdar, M. Aliahmad, A. M. Kor, D. Sahoo, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 165-170, (2019). [14] J. Eastoe, R. K. Heenan, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 3, 487-492, (1994). [15] A. M. Khan, F. Shafiq, S. A. Khan, S. Ali, B. Ismail, A. S. Hakeem, A. Rahdar, M. F. Nazar, M. Sayed, A. R. Khan, Journal of Molecular Liquids, 673-680, (2019). [16] A. Rahdar, Nanomedicine Research Journal, 4, 206-218, (2019). [17] A. Rahdar, M. Almasi-Kashi, Journal of Nanostructures, 2, 202-208, (2018). [18] A. Rahdar, P. Taboada, M. R. Hajinezhad, M. Barani, H. Beyzaei, Journal of Molecular Liquids, 624-630, .(2019) [19] S. Alehyen, F. Bensejjay, M. El Achouri, L. Pérez, M. R. Infante, Journal of surfactants and detergents, 2, 225-231, (2010).فایل مقاله
تعداد بازدید: 860
تعداد دریافت فایل مقاله : 23طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک