شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

ویژگی¬ها و کاربرد نانوالیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی در صنایع کاغذسازی

نشریه: شماره 54- بهار 1398 - مقاله 3   صفحات :  18 تا 24مولفین:
مهرنوش توکلی: دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - دانشکده مهندسی چوب و کاغذ


چکیده مقاله:

امروزه با معرفی نانوساختارها و مواد افزودنی جدید، تحقیقات در زمینه¬ی بهبود ویژگی¬های کاغذ با هدف کاهش هزینه¬ها و دستیابی به ویژگی¬های مناسب¬تر انجام می¬شود. نانو الیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی از جمله این نانوساختارها هستند که دارای مزیت-هایی چون تجدید¬پذیری، قابلیت بازیافت، فرآیند¬پذیری و سازگاری با محیط زیست می¬باشند. فیلم¬های حاوی این نانوالیاف با توجه به عملکرد خوب و مقاومت در برابر نفوذ اکسیژن به¬عنوان پوشش¬دهنده ، در محصولات بسته¬بندی و در فیلم¬ها و غشاهای سلولزی به¬کار می¬روند. با توجه به منشاء طبیعی این نانوالیاف، ضمن جایگزینی با برخی از تقویت¬کننده¬های مصنوعی می¬توانند از بار آلودگی محیط زیست بکاهند. نانوالیاف سلولزی و لیگنوسلولزی به¬صورت گسترده، در صنایع کاغذسازی به¬کار می¬روند. با توجه به تحقیقات متعددی که در این زمینه شده¬است، در تحقیق حاضر، ویژگی¬های نانوالیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی، روش¬تهیه¬ی آنها و موارد مصرف آنها در صنایع کاغذسازی بررسی می¬شود.


Article's English abstract:

Nowadays, with the introduction of nanostructures and new additives, researches will be done to improve paper properties with the point of reduction in costs and achievement to better features. Cellulose Nanofiber and lignocellulose nanofiber are the part of these nanostructures that have advantages such as renewability, recyclability, processability, and biodegradability. Films containing this nanofiber are used as a coating, in the packaging products, cellulosic films, and membranes based on their good performance and resistance to oxygen penetration. Because of the natural origin of this nanofiber, they can reduce environmental pollution loading, while being replaced with some artificial reinforcements. Cellulose and lignocellulose nanofiber are widely used in the paper industries. According to numerous studies in this field, this study has investigated the properties of cellulose nanofiber and lignocellulose nanofiber, Method of preparation and their applications in the paper industries.


کلید واژگان:
نانوالیاف سلولزی، نانوالیاف لیگنوسلولزی، تجدید¬پذیری، زیست¬تخریب¬پذیری، صنایع کاغذسازی

English Keywords:
Cellulose Nanofiber, Lignocellulose Nanofiber, Renewability, Biodegradability, Paper Industries

منابع:
-

English References:
?1? H. Zhu, W. Luo, P. N. Ciesielski, Z. Fang, J. Y. Zhu, G. Henriksson, M. E. Himmel,فایل مقاله
تعداد بازدید: 732
تعداد دریافت فایل مقاله : 17طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک