شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

کاربرد دی اکسید تیتانیوم در المان های بتنی پیش ساخته برای صنعت نمای ساختمان از نظر مقاومت خمشی

نشریه: شماره 53-زمستان 1397 - مقاله 10   صفحات :  68 تا 71کد مقاله:
53-10

مولفین:
سیده فاطمه خوشکلام سلیماندارابی: دانشگاه آزاداسلامی واحد نور - دانشکده معماری
راحله رستمی: دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری - گروه مهندسی معماری
مهدی نژادنادری: دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن - مهندسی عمران


چکیده مقاله:

افزودنی ها موجود برای بتن همیشه تمامی مشخصات بتن را بهبود نمی بخشد. نانو فناوری نشان داده است که قابلیت بهبود عملکرد بتن را به صورت همه جانبه دارد. در این مقاله تعدادی از کاربرد های نانو فناوری در بتن بررسی شدند. سپس به بررسی تاثیر استفاده از دی اکسید تیتانیوم در افزایش یا کاهش مقاومت خمشی قطعات پیش ساخته بتنی در نمای معماری سازه های بتنی پرداخته شده است. 3 طرح با در نظر گرفتن صفر، 5/2 و 5 درصد جایگزینی سیمان با TiO2 مورد آزمایش مقاومت خمشی قرار گرفتند. افزودن TiO2 به افزایش مقاومت خمشی منجر شده است. بهترین نتایج از نمونه با 2.5٪ TiO2 به دست آمده است. این امر می تواند به علت اثر پرکنندگی ذرات TiO2 باشد که در آن محصولات هیدراتاسیون می توانند رشد کنند و در نتیجه یک میکروساختار چگال تر به دست می آید. مقایسه SF3 و SF1 در سن 28 روز نشان می دهد که افزایش TiO2 موجب افزایش مقاومت خمشی بوده است. این نشان می دهد که TiO2 پتانسیل زیادی برای بهبود خواص مکانیکی سیمان کامپوزیت دارد.


Article's English abstract:

Existing concrete additives do not always improve all concrete specifications. Nanotechnology has shown that it has the ability to improve concrete performance in a comprehensive way. In this paper, a number of applications of nanotechnology in concrete have been investigated. Then, the effect of using titanium dioxide on increasing or decreasing the flexural strength of pre-fabricated concrete parts in the architectural view of concrete structures has been investigated. Three designs were tested for flexural strength with respect to zero, 2.5 and 5 percent replacement of cement with TiO2. The addition of TiO2 has led to an increase in flexural strength. The best results from the sample with 2.5 TiO2 are obtained. This could be due to the effect of TiO2 particles filling, in which the hydration products can grow, resulting in a denser microstructure. Comparison of SF3 and SF1 at 28 days of age showed that TiO2 increased the flexural strength. This shows that TiO2 has a great potential for improving the mechanical properties of composite cement.


کلید واژگان:
دی اکسید تیتانیوم، مقاومت خمشی، نمای پیش ساخته، نانو تکنولوژی.

English Keywords:
Titanium dioxide, flexural strength, prefabricated facade, nanotechnology.

منابع:
[7]. محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا، "نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1390.

English References:
[1] Y. Murata, T. Obara, K, "Takeuchi. Air purifying pavement: development of photocatalytic concrete blocks", J Adv Oxidat Technol, 4(2):227–30, 1999. [2] J. Chen, C.S. Poon, "Photocatalytic construction and building materials: from fundamentals to applications", Build Environ, 44(9):1899–906, 2009. [3] A.R. Jayapalan, K.E Kurtis, "Effect of nano-sized titanium dioxide on early age hydration of Portland cement In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors", Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic, p. 267–73, 2009. [4] H. Li, M.H. Zhang, J.P. Ou, "Abrasion resistance of concrete containing nanoparticles for pavement", Wear, 260(11–12):1262–6, 2006. [5] H. Li, M.H. Zhang, J.P. Ou," Flexural fatigue performance of concrete containing nano-particles for pavement", Int J Fatig, 29(7):1292–301, 2007. [6] M. Lackhoff, X. Prieto, N. Nestle, F. Dehn, R. Niessner, "Photocatalytic activity of semiconductor-modified cement–influence of semiconductor type and cement ageing", Appl Catal B Environ, 43(3):205–16, 2003. [8] S.J. Lee, W.M. Kriven, S. Mater, “Synthesis and hydration study of Portland cement components prepared by the organic steric entrapment method”, 38(1):87–92, 2005. [9] F. Sanchez, K. Sobolev, "Const. and Building Mat", J, Nanotechnology in concrete – A review, 24 2060–2071, 2010. [10] K. Sobolev, M. Ferrada-Gutiérrez, "How nanotechnology can change the concrete world: Part 1", Am Ceram Soc Bull, 84(10):14–7, 2005. [11] Y. Qing, Z. Zenan, K. Deyu, C. Rongshen, "Influence of nano-SiO2 addition on properties of hardened cement paste as compared with silica fume", Construct Build Mater, 21(3):539–45, 2007. [12] H. Li, H.G. Xiao, J. Yuan, J. Ou, "Microstructure of cement mortar with nanoparticles", Compos B Eng,35(2):185–9, 2004. [13] J.J. Gaitero, I. Campillo, A. Guerrero, "Reduction of the calcium leaching rate of cement paste by addition of silica nanoparticles", Cem Concr Res, 38(8–9):1112–8, 2008. [14] K. Sobolev, I. Flores, L.M. Torres-Martinez, P.L. Valdez, E. Zarazua, E.L. Cuellar, "Engineering of SiO2 nanoparticles for optimal performance in nano cementbased materials", In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic, p. 139–48, 2009. [15] ASTM C150-07, Standard Specification for Portland Cement, ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA. 2007. [16] ASTM C494-08, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete, ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA, 2008. [17] ASTM C348-08, Flexural Strength of Hydraulic-Cement Mortars, ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA, 2008.فایل مقاله
تعداد بازدید: 960
تعداد دریافت فایل مقاله : 25طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک