شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

نانوحامل های آلی و غیرآلی و کاربرد آنها در دارورسانی

نشریه: شماره 53-زمستان 1397 - مقاله 9   صفحات :  63 تا 67کد مقاله:
53-09

مولفین:
شهرزاد سالاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهرداد شمس الدینی: موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرمان، ایران - موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرمان، ایران


چکیده مقاله:

نانو زیست فناوری می تواند داروهایی را با ابعاد نانومتری ایجاد کند. سیستم‏ های انتقال دارو به منظور بهبود خواص دارویی و درمانی ‏ایجاد می‏ شوند و بر توزیع دارو در بدن موثر هستند. ‏این ساختارها به ‏دلیل کنترل و آهسته نمودن رهایش دارو، محافظت از مولکول دارویی، اندازه کوچکتر از سلول، قابلیت عبور از موانع زیستی جهت رسانش دارو به محل هدف، افزایش عمرماندگاری دارو در جریان خون، دارورسانی هدفمند و زیست‏ سازگاری می‏ توانند به‏ عنوان یک سیستم دارورسانی بسیار موثر در نظر گرفته شوند که باعث افزایش کارایی درمانی دارو می شوند. نانو به اندازه ای کوچک که دیده نمی شود اما تاثیری بسیار بزرگ در زندگی انسان دارد. علم نانوتوانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید را با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی و استفاده از خواص را دارا می باشد که در آن سطوح ظاهر می شود و در نتیجه علم نانو پایه اساسی در درک بهتر طبیعت در دهه‌های آتی خواهد بود.


Article's English abstract:

Nanobiotechnology can produce nano-sized drugs. Drug delivery systems are being developed to improve drug and therapeutic properties and affect the distribution of drugs in the body. These structures are due to controlling and slowing down drug release, protecting the drug molecule, smaller cell size, passing through biological barriers to drug delivery to the target site, increasing drug sustainability in the bloodstream, targeted drug delivery and biocompatibility. Can be considered as a highly effective drug delivery system that increases the therapeutic efficacy of the drug. Nano is small and not seen but has a huge impact on human life. Nanotechnology has the production of new materials, tools, and systems by taking control of the molecular and atomic levels and the use of properties at which levels appear, and as a result of nanoscience, the basic foundation for a better understanding of nature in decades will be coming.


کلید واژگان:
دارورسانی، نانوحامل های آلی، نانو حامل های غیر آلی

English Keywords:
Drug Delivery; Organic nanocarriers; Inorganic nanocarriers

منابع:
[1] O. Veiseh, JW. Gunn and M. Zhang, Advanced Drug Delivery Reviews, 62, 284-304, (2010). [2] JL. Arias, USA: CRC Press, (2014). [3] M. Villiers, P. Aramwit, GS. Kwon, USA: AAPS Press, (2009). [4] A. Gomez-Hens and JM. Fernandez-Romero, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 25(2), 167-178, (2016). [5] C. Celia, E. Trapasso, M. Locatelli, M. Navarra, CA. Ventura, J. Wolfram, Colloids Surfaces B Biointerfaces, (2013). [6] K. Begum, A. Sarker, IJ. Shimu, MMI. Chowdhury, R. Jalil, Uni J Pharm Sci, (2016). [7] D. Banerjee, S. Sengupta, USA: Elsevier Inc, (2011). [8] K. Yoshino, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 39(7), 73-79, (2012). [9] V. Nedovic, A. Kalusevic, V. Manojlovic, S. Levic and B. Bugarski, Procedia Food Sci, 1, 1806-1815, (2011). [10] CMJ. Hu, S. Aryal, L. Zhang, Therapeutic Delivery, 1, 323–334, (2010). [11] MN. Jones, Advances in Colloid and Interface Science, 54(0), 93-128, (1995). [12] K. Mishra, USA: Wiley, (2013). [13] MS. Korting, Berlin:Springer-Verlag, (2010). [14] T. Kubo, International journal of oncology, 17(2), 309-315, (2013). [15] GP. Mishra, Journal of Drug Delivery, (2011). [16] KT. Trifkovic, NZ. Milasinovic, B. Djordjevic, MTK. Krusic, ZD. Knezevic-Jugovic, VA. Nedovic, Carbohydr Polym, (2014). [17] JA. Zasadzinski, Current Opinion in Colloid

English References:
[1] O. Veiseh, JW. Gunn and M. Zhang, Advanced Drug Delivery Reviews, 62, 284-304, (2010). [2] JL. Arias, USA: CRC Press, (2014). [3] M. Villiers, P. Aramwit, GS. Kwon, USA: AAPS Press, (2009). [4] A. Gomez-Hens and JM. Fernandez-Romero, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 25(2), 167-178, (2016). [5] C. Celia, E. Trapasso, M. Locatelli, M. Navarra, CA. Ventura, J. Wolfram, Colloids Surfaces B Biointerfaces, (2013). [6] K. Begum, A. Sarker, IJ. Shimu, MMI. Chowdhury, R. Jalil, Uni J Pharm Sci, (2016). [7] D. Banerjee, S. Sengupta, USA: Elsevier Inc, (2011). [8] K. Yoshino, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 39(7), 73-79, (2012). [9] V. Nedovic, A. Kalusevic, V. Manojlovic, S. Levic and B. Bugarski, Procedia Food Sci, 1, 1806-1815, (2011). [10] CMJ. Hu, S. Aryal, L. Zhang, Therapeutic Delivery, 1, 323–334, (2010). [11] MN. Jones, Advances in Colloid and Interface Science, 54(0), 93-128, (1995). [12] K. Mishra, USA: Wiley, (2013). [13] MS. Korting, Berlin:Springer-Verlag, (2010). [14] T. Kubo, International journal of oncology, 17(2), 309-315, (2013). [15] GP. Mishra, Journal of Drug Delivery, (2011). [16] KT. Trifkovic, NZ. Milasinovic, B. Djordjevic, MTK. Krusic, ZD. Knezevic-Jugovic, VA. Nedovic, Carbohydr Polym, (2014). [17] JA. Zasadzinski, Current Opinion in Colloidفایل مقاله
تعداد بازدید: 1699
تعداد دریافت فایل مقاله : 175طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک