شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مطالعه تئوری جذب پیرولیدین-2-آمین عاملدار شده بر روی نانو صفحه بور نیترید

نشریه: شماره 53-زمستان 1397 - مقاله 8   صفحات :  58 تا 62کد مقاله:
53-08

مولفین:
زهرا جوانشیر: دانشگاه ازاد اسلامی - دانشگاه ازاد
سعید جامه بزرگی: دانشگاه ازاد اسلامی - دانشگاه ازاد
ام البنین جمالی: دانشگاه ازاد اسلامی - دانشگاه ازاد


چکیده مقاله:

: در این پژوهش اثر گروههای الکترون کشنده و الکترون دهنده بر جذب پیرولیدین 2-آمین بر روی نانو شیت بور نیترید بررسی شدند. ابتدا ترکیب پیرولیدین 2-آمین با گروههای عاملی NO2, CN, OCH3, NH2, CH3 استخلاف دار شدند و جذب ترکیبات پیرولیدین 2- آمین استخلاف دار شده بر روی نانو صفحه بور نیترید بررسی شدند. گاف انرژی HOMO-LUMO ٬ ممان دو قطبی ، پارامترهای ساختاری ، سختی، پتانسیل شیمیایی و شاخص الکتروندوستی نانو صفحه بور نیترید و کمپلکس ها محاسبه شدند. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه 6-31G انجام شدند. نتایج به دست آمده از جذب پیرولیدین 2- آمین عامل دار شده با گروههای الکترون کشنده و الکترون دهنده نشان میدهد که این کمپلکسها با افزایش الکترون کشندگی گروهها با ترتیب با انرژی 17.44-٬ 22.77-٬ 23.15-٬ 23.59- و 32.44- کیلو کالری بر مول در سطح نانو صفحه جذب شده و سبب کاهش قابل توجهی در شکاف انرژی نانو صفحه بور نیترید می شود. کلمات کلیدی: پیرولیدین 2-آمین عاملدار٬ نانو صفحه بور نیترید٬ جذب٬ نظریه تابعیت چگالی


Article's English abstract:

Abstract In this study, the effect of Electron acceptor and Electron donor groups on the adsorption of pyrrolidine 2-amine on boron nitride nanotubes were investigated. At first, the pyrrolidine 2-amine compound was subtracted with the functional groups of NO2, CN, OCH3, NH2, CH3 and the adsorption of the substituted pyrrolidine-2-amine compounds on the nanotube boron nitride were examined. Moreover, the energy gap of HOMO-LUMO, dipole moment, structural parameters, hardness, chemical potential and Electrophilicity of boron nitride nanosheets and complexes were calculated. The calculations were conducted using a functional density theory based on the B3LYP method and the base set of 6-31G . The results obtained from the adsorption of functionalized Pyrrolidin-2-amine with Electron acceptor and Electron donor groups indicated that these complexes were adsorbed on nano-sheet surface through increasing the Electron reception of groups having the energy of -17.44, -22.77, -23.15, -23.59 and -32.44 kcal/mol, respectively. As a result, they caused significant reduction in the energy gap of boron nitride nano-sheet.


کلید واژگان:
پیرولیدین 2-آمین عاملدار٬ نانو صفحه بور نیترید٬ جذب٬ نظریه تابعیت چگالی

English Keywords:
Keywords: functionalized pyrrolidin- 2- amin, boron nitride nanosheets, adsorption, density functional theory

منابع:

English References:
[1] Z. Liu, S. Tabakman, K. Welsher, H. Dai, Nano. Res, 2, 85- 89, (2009). [2] E.P. Neustroev, I.I. Kurkina, S.N. Mamaeva, M.V. Nogovitsyna. J STRUCT CHEM, 59, 847-852, ( 2018). [3] J. Wang, C.H. Lee, Y.K. Yap, Nanoscale, 2, 2028-2043, (2010). [4] X. Chen, P. Wu, M. Rousseas, D. Okawa, Z. Gartner, A. Zettl, J. Am. Chem. Soc, 131, 890-891, (2009). [5] T.H. Ferreira, P. Silva, R. Santos, E. Sousa, J. Biomater. Nanobiotechnol, 2, 426-434, (2011). [6] S. Caneva, R.S. Weatherup, B.C. Bayer, R. Blume, A. Cabrero-Vilatela, P. Braeuninger-Weimer, M.-B. Martin, R. Wang, C. Baehtz, R. Schloegl, Nano letters, 16, 1250-1261, (2016). [7] P. Wu, W. Zhu, Y. Chao, J. Zhang, P. Zhang, H. Zhu, C. Li, Z. Chen, H. Li, S. Dai, Chem. Commun, 52, 144-147, (2016). [8] Y. Xue, P. Dai, X. Jiang, X. Wang, C. Zhang, D. Tang, Q. Weng, X. Wang, A. Pakdel, C. Tang, J. Mater. Chem. A, 4, 1469-1478, (2016). [9] E. Bazrafshan, A.H. Mahvi, S. Nasseri, M. Shaieghi, J. Environ. Health. Sci. Eng, 2, 127-132, (2007). [10] R. Wang, D. Zhang, R. Zhu, C. Liu, J. Mol. Model, 20, 2093, (2014). [11] G.Y. Gou, B.C. Pan, L. Shi, J. Am. Chem. Soc, 131, 4839-4845, (2009). [12] M. Moradi, Struc. Chem, 25,1457-1463, (2014). [13] Y. Yamini, M. Moradi, Actuat. B Chem, 197, 274-279, (2014). [14] A. Soltani, S.G. Raz, V.J. Rezaei, A.D. Khalaji, M. Savar, App. Sur. Sci, 263, 619-625, (2012). [15] M.B. Panchal, S. Upadhyay, Mol Simulat, 40,1035-1042, (2014). [16] H. Mousavi, J.M. Kurdestany, M. Bagheri, Appl. Phys. A, 108, 283-289, (2012). [17] F. Behmagham, E. Vessally, B. Massoumi, A. Hosseinian, L. Edjlali, Microstructures, 100, 350-357, (2016). [18] L. Mahdavian, Sensor Letters, 14, 280-284, (2016). [19] Q.-L. Zhou, Wiley-VCH, (2011). [20] M. C. Holland, R. Gilmour, Angew. Chem, 54, 3862–3871, (2015). [21] M.C. Paiva, W. Xu, M.F. Proença, R.M. Novais, E. L?gsgaard, F. Besenbacher, Nano Lett. 10, 1764-1768, (2010). [22] L.M. Almeida V.J.B. Torres, P hys. Status Solidi C, 10, 1163–1166, (2013) . [23] A. Ahmadi, J. Beheshtian and M. Kamfiroozi, J. Mol. Model, 18, 2653-2658, (2012). [24] M. Noei, Vacuum, 131,194-200, (2016). [25] C. Tabtimsai, V. Ruangpornvisuti and B. Wanno, Physica E, 49, 61-67, (2013). [26] E. Vessally, F. Behmagham, B. Massoumi, A. Hosseinian and L. Edjlali, Vacuum, 134,40-47, (2016). ¬[27] W. Zhou, J. Zhou, J. Shen, C. Ouyang and S. Shi, J Physics Chem of Solids, 73, 245-251, (2012). [28] M. Najafi, Vacuum, 135, 18-21, (2017). [29] N.O. Boyle, A. Tenderholt, K. Langner, J. Comput. Chem. 29, 839-845, (2008). [30] M. Khodam Hazrati, Z. Javanshir, Z. Bagheri, J. Mol. Graphics Model, 77, 17-24, (2017). [31] R.G. Parr, RA.Donnelly, M. Levy,W E. Palke, J.Chem.Phys, 68, 3801-3807, (1978). ¬[32] R.G. Parr, R G. Pearson, J.Am.Chem.Soc,105, (1983). [33] A. Niazi, S. Jameh-Bozorghi, D. Nori-Shargh, J.Hazard.Mater, 151,603-609, (2008). ¬[34] N. SaikiaDeka, J.Mol.Model, 19, 1-32, (2012). [35] R.G. Parr, L.vonSzentpaly, S. Liu, J.Am.Chem.Soc, 121, 1922-1924, (1999). [36] V. Balachandran, G. Mahalakshmi, A. Lakshmi, A. Janaki, Spectrochim. Acta. A, 97, 1101-1110, (2012). [37] V. Kumar, S. Kishor, L. M. Ramaniah, J. Mol. Model. 19, 3175-3186, (2013).فایل مقاله
تعداد بازدید: 1009
تعداد دریافت فایل مقاله : 17طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک