شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مقایسه اثرات نانوذره نقره و نقره-کبالت بر وزن بدن و سطوح سرمی هورمونهای تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ

نشریه: شماره 53-زمستان 1397 - مقاله 4   صفحات :  23 تا 30کد مقاله:
53-04

مولفین:
زهره پرنگ: آزاد شیراز - فیزیک
داوود مقدم نیا: دانشگاه آزاد شیراز - باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان


چکیده مقاله:

نانوذرات نقره و نقره- کبالت دارای خواص ضد قارچی می باشد و در پزشکی به کار می رود. در پژوهش حاضر اثر نانوذره نقره و نقره-کبالت بر وزن بدن و سطوح سرمی هورمونهای T3و T4 در موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی از 49 سر موش صحرایی نر بالغ باوزن تقریبی 220-180 گرم استفاده شد. حیوانات به 7گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد. گروه های تجربی 2و1 به ترتیب مقادیر 100و25 میلی گرم بر کیلو گرم نانوذره نقره سنتزشده در بازه زمانی 75 ثانیه را بصورت درون صفاقی به مدت 14 روز دریافت کردند. گروه تجربی 3 مقدار 25 میلی گرم بر کیلو گرم نانوذره نقره سنتزشده در بازه زمانی 300 ثانیه را بصورت درون صفاقی به مدت 14 روز دریافت کردند. گروه های تجربی 5و4 به ترتیب مقادیر 100و25 میلی گرم بر کیلو گرم نانوذره نقره کبالت که در آن نانوذره نقره در بازه زمانی 75 ثانیه سنتزشده را بصورت درون صفاقی به مدت 14 روز دریافت کردند. گروه تجربی 6 مقدار 25 میلی گرم بر کیلو گرم نانوذره نقره کبالت که در آن نانوذره نقره در بازه زمانی 300 ثانیه سنتزشده را بصورت درون صفاقی به مدت 14 روز دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش وزن بدن حیوانات اندازه گیری شدند و به منظور سنجش هورمونی ، خونگیری از قلب انجام شد. میانگین سطوح سرمی هورمونهای T3,T4 با استفاده از آزمونهای آماری مناسب ANOVA و تست دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . میانگین وزن بدن در تمام گروههای تجربی دریافت کننده نانوذره نقره نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نشان نداد. میانگین وزن بدن در گروههای تجربی5و4 دریافت کننده نانوذره نقره کبالت نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد. سطح سرمی هورمونT3 در گروه تجربی 1 دریافت کننده نانوذره نقره نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد. سطح سرمی T3 در تمام گروه های تجربی دریافت کننده نانوذره نقره-کبالت نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نشان نداد. سطح سرمی T4 در تمام گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل دریافت کننده نانوذره نقره تغییر معنی داری را نشان نداد. سطح سرمی هورمون T4 در گروه های تجربی 6و5 دریافت کننده نانوذره نقره-کبالت نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد. 05/0>p. نانوذره نقره باعث افزایش سطح سرمی T3 گردید . نانوذره نقره-کبالت باعث کاهش سطح سرمی T4 گردید .


Article's English abstract:

Silver and silver-cobalt nanoparticles have anti-fungal properties and are used in medicine. In the present study, the effects of silver and silver-cobalt nanoparticles on body weight and serum levels of T3 and T4 hormones in adult male rats were investigated. In this experimental study, 49 adult male rats weighing 180-220 g were used. Animals were divided into 7 groups. The control group did not receive any medication. Experimental groups 1 and 2 respectively received 25 and 100 mg / kg synthetic silver nanoparticles intraperitoneallly for 14 days in a period of 75 seconds. Experimental group3 received 25 mg / kg synthetic silver nanoparticles at a time interval of 300 seconds intraperitoneally for 14 days. Experimental groups 4 and 5 received 25 and 100 mg / kg of silver-cobalt nanoparticles, in which silver nanoparticles were synthesized during 75 seconds intraperitoneally for 14 days, respectively. The experimental group 6 received 25 mg / kg of silver-cobalt nanoparticles, in which silver nanoparticles were synthesized during 300 seconds intraperitoneally for 14 days. At the end of the test period, body weight was measured and blood samples were collected from the heart for hormonal measurements. The mean serum levels of T3 and T4 hormones were analyzed by ANOVA and Duncan test. The mean body weight in all experimental groups receiving silver nanoparticles did not change significantly compared to the control group. The mean weight of body weight in experimental groups 4 and 5, received silver-cobalt nanoparticles, significantly increased compared to the control group. Serum levels of T3 in the experimental group 1 received the silver nanoparticle showed a significant increase in compared to the control group. Serum T3 level did not change significantly in all experimental groups receiving silver-cobalt nanoparticles compared to control group. Serum T4 level did not change significantly in all experimental groups receiving silver nanoparticles compared to the control group. Serum levels of T4 were significantly decreased in the experimental groups 5 and 6 receiving silver-cobalt nanoparticles compared to the control group p<0.05. Silver nanoparticles increased serum T3 level. Silver-cobalt nanoparticles reduced the serum T4 level.


کلید واژگان:
نانوذره نقره ، نانوذره نقره-کبالت ، هورمون های تیروئیدی ، موش صحرایی نر بالغ

English Keywords:
Silver nanoparticles, Silver-cobalt nanoparticles, Thyroid hormones, Adult male rats

منابع:
[1]. C. Monteiller, L. Tran, W. MacNee, S. Faux, A. Jones, B. Miller, K. Donaldson, Occup Environ Med, 64,609–615, (2007). [2]. J. Shi, X. Sun, Y. Lin, X. Zou, Z. Li, Y. Liao, et al, Biomaterials, 35,6657–6666, (2014). [3]. T.M. Stepkowski, K. Brzóska, M. Kruszewski , Toxicol Vitr, 2014, 28,473–478, (2014). [4]. T. Lawrence , Cold Spring Harb Perspect Biol, 1,1–10, (2009). [5]. A.A. Dayem, B. Kim, S. Gurunathan, H.Y. Choi, G. Yang, S.K. Saha, et al, Biotechnol. J, 9, 934–943, (2014). [6]. N.Y. Yin, Q. Liu, J.Y. Liu, B. He, L. Cui, Z.N. Li, et al, Small, 9,1831–1841, (2013). [7]. C. Carlson, S.M. Hussain, A.M. Schrand, L.K. Braydich-Stolle, K.L. Hess, R.L. Jones, et al, J Phys Chem B, 112(43),13608–19, (2008). [8]. S.M. Hussain, K.L. Hess, J.M. Gear hart, K.T. Geiss, J.J. Schlarger, Toxicol in Vitro, 19,975–83, (2005). [9]. S. Arora, J. Jain, J.M. Rajwade, K.M. Paknikar, Toxicol Appl Pharmacol, 236,310–8, (2009). [10]. R. Colognato, A. Bonelli, J. Ponti, M. Farina, E. Bergamaschi, E. Sabbioni , L. Migliore, Mutagenesis, 23, 377-382, (2008). [11]. B.J. Park, K.H. Choi, K.C. Nam, A. Ali, J.E. Min, H. Son,et al, J Biomed Nanotechnol, 11(2),226-35, (2015). [12]. M.P. Vinardell, M. Mitjans, Nanomaterials, 5(2),1004-1021, (2015). [13]. X. Yan, Y. Liu, T. Xie, F. Liu, Immunopharmacology and Immunotoxicology, 40(2),179-185, (2018). [14]. R. Magaye, J. Zhao, L. Bowman, M. Ding, Exp Ther Med, 4(4),551-561, (2012). [15]. W.S. Cho, R. Duffin, M. Bradley, I.L. Megson, W. MacNee, S.E.M. Howie, K. Donaldson, European Respiratory Journal, 39, 546-557, (2012). [16]. S. Melmed , K.S. Polonsky, P. R. Larsen, Elsevir,341-346, (2011). [17]. J.E. Hall, A. Guyton , Philadelphia: Saunders Press, 235-259, (2005). [18]. D.S. Cooper, A. Kilbanski , E.C. Ridgway, Clin Endocrinol , 18(3), 265-75, (1983). [19]. M.C. Moeller, M. Broecker-Preuss, Thyroid Res, 3(4 Suppl), 1,6, (2011). [20]. A. Kinne, R. Schülein, G. Krause, Thyroid Res , 3(4 Suppl ),1,7, (2011). [21]. T. Garcia, D. Lafuente, J. Blanco, D.J. Sanchez, J.J. Sirvent, G.L. Domingo, M. Gomez, Food Chem Toxicol, 92,177-87, (2016). [22]. O. Sarhan, R. Hussein , International Journal of Nanomedicine, 9(1),1505-1517, (2014). [23]. T.Z. Li, F. Gong, B.Y. Zhang, J.D. Sun, T. Zhang, L. Kong, et al, Zhonghu Shao Shang Za Zhi, 32(10),606-612, (2016). [24]. V. Saedi-marghmalki, M. Agha-Taheri, 24th Iranian Congress of physiology and pharmacology, 2-12, (2015). [25]. L. Rejali, S.J. Moshtaghian, P. Mahzouni, A. Davood, Qom Univ Med Sci J, 9(7),20-28, (2015). [26]. A. Hinther, S. Vawda, R.C. Skirrow, N. Veldhoen, P. Collins, J.T. Cullen, G. Van Aggelen, C.C. Helbing, Environ Sci Technol, 44, 8314–8321, (2010). [27]. A.S. Sharifi, S. Naseri, S. Rezaei Zarchi, R. Rezaei, 1st National Conference on nano science and Technology, 1-340, (2010). [28]. M. Afkhami-Ardakani , A. Shirband , J. Golzade , M. Asadi-Samani , E. Latifi , M. Kheylapour , et al, J Shahrekord Univ Med Sci, 14(6), 82-8, (2013). [29]. B. Seyedalipour, A. Arefifar, R. Khanbabaee, S.M. Hoseini, J Mazandaran Univ Med Sci, 25(124), 183-193, (2015). [30]. R. Jafarzadeh Samani, M.S. Heydarnejad, M. Kabiri Samani, J Shahrekord Univ Med Sci, 17(4), 97-107, (2015). [31]. L.O. Simonsen, H. Harbak, P. Bennekou, Environment. 15, 432,210-5, (2012). [32]. K. Dziendzikowska, A. Krawczynska, M. Oczkowski, T. Krolikowski, K. Brzoka, A. Lankoff, et al, Toxicol Appl Pharmacol. 313,35-46, (2016). [33]. S.M. Ahmed, S.A. Abdelrahman, S.M. Shalaby, Journal of Molecular Histology, 48(1),9–27, (2017). [34]. R. Yu, J Endocrinol Thyroid Res, 1(3), 555563, (2017). [35]. J.P. Kriss, W.H. Carnes, R.T. Gross, J Am Med Assoc, 157(2),117-21, (1955).

English References:
[1]. C. Monteiller, L. Tran, W. MacNee, S. Faux, A. Jones, B. Miller, K. Donaldson, Occup Environ Med, 64,609–615, (2007). [2]. J. Shi, X. Sun, Y. Lin, X. Zou, Z. Li, Y. Liao, et al, Biomaterials, 35,6657–6666, (2014). [3]. T.M. Stepkowski, K. Brz?ska, M. Kruszewski , Toxicol Vitr, 2014, 28,473–478, (2014). [4]. T. Lawrence , Cold Spring Harb Perspect Biol, 1,1–10, (2009). [5]. A.A. Dayem, B. Kim, S. Gurunathan, H.Y. Choi, G. Yang, S.K. Saha, et al, Biotechnol. J, 9, 934–943, (2014). [6]. N.Y. Yin, Q. Liu, J.Y. Liu, B. He, L. Cui, Z.N. Li, et al, Small, 9,1831–1841, (2013). [7]. C. Carlson, S.M. Hussain, A.M. Schrand, L.K. Braydich-Stolle, K.L. Hess, R.L. Jones, et al, J Phys Chem B, 112(43),13608–19, (2008). [8]. S.M. Hussain, K.L. Hess, J.M. Gear hart, K.T. Geiss, J.J. Schlarger, Toxicol in Vitro, 19,975–83, (2005). [9]. S. Arora, J. Jain, J.M. Rajwade, K.M. Paknikar, Toxicol Appl Pharmacol, 236,310–8, (2009). [10]. R. Colognato, A. Bonelli, J. Ponti, M. Farina, E. Bergamaschi, E. Sabbioni , L. Migliore, Mutagenesis, 23, 377-382, (2008). [11]. B.J. Park, K.H. Choi, K.C. Nam, A. Ali, J.E. Min, H. Son,et al, J Biomed Nanotechnol, 11(2),226-35, (2015). [12]. M.P. Vinardell, M. Mitjans, Nanomaterials, 5(2),1004-1021, (2015). [13]. X. Yan, Y. Liu, T. Xie, F. Liu, Immunopharmacology and Immunotoxicology, 40(2),179-185, (2018). [14]. R. Magaye, J. Zhao, L. Bowman, M. Ding, Exp Ther Med, 4(4),551-561, (2012). [15]. W.S. Cho, R. Duffin, M. Bradley, I.L. Megson, W. MacNee, S.E.M. Howie, K. Donaldson, European Respiratory Journal, 39, 546-557, (2012). [16]. S. Melmed , K.S. Polonsky, P. R. Larsen, Elsevir,341-346, (2011). [17]. J.E. Hall, A. Guyton , Philadelphia: Saunders Press, 235-259, (2005). [18]. D.S. Cooper, A. Kilbanski , E.C. Ridgway, Clin Endocrinol , 18(3), 265-75, (1983). [19]. M.C. Moeller, M. Broecker-Preuss, Thyroid Res, 3(4 Suppl), 1,6, (2011). [20]. A. Kinne, R. Schülein, G. Krause, Thyroid Res , 3(4 Suppl ),1,7, (2011). [21]. T. Garcia, D. Lafuente, J. Blanco, D.J. Sanchez, J.J. Sirvent, G.L. Domingo, M. Gomez, Food Chem Toxicol, 92,177-87, (2016). [22]. O. Sarhan, R. Hussein , International Journal of Nanomedicine, 9(1),1505-1517, (2014). [23]. T.Z. Li, F. Gong, B.Y. Zhang, J.D. Sun, T. Zhang, L. Kong, et al, Zhonghu Shao Shang Za Zhi, 32(10),606-612, (2016). [24]. V. Saedi-marghmalki, M. Agha-Taheri, 24th Iranian Congress of physiology and pharmacology, 2-12, (2015). [25]. L. Rejali, S.J. Moshtaghian, P. Mahzouni, A. Davood, Qom Univ Med Sci J, 9(7),20-28, (2015). [26]. A. Hinther, S. Vawda, R.C. Skirrow, N. Veldhoen, P. Collins, J.T. Cullen, G. Van Aggelen, C.C. Helbing, Environ Sci Technol, 44, 8314–8321, (2010). [27]. A.S. Sharifi, S. Naseri, S. Rezaei Zarchi, R. Rezaei, 1st National Conference on nano science and Technology, 1-340, (2010). [28]. M. Afkhami-Ardakani , A. Shirband , J. Golzade , M. Asadi-Samani , E. Latifi , M. Kheylapour , et al, J Shahrekord Univ Med Sci, 14(6), 82-8, (2013). [29]. B. Seyedalipour, A. Arefifar, R. Khanbabaee, S.M. Hoseini, J Mazandaran Univ Med Sci, 25(124), 183-193, (2015). [30]. R. Jafarzadeh Samani, M.S. Heydarnejad, M. Kabiri Samani, J Shahrekord Univ Med Sci, 17(4), 97-107, (2015). [31]. L.O. Simonsen, H. Harbak, P. Bennekou, Environment. 15, 432,210-5, (2012). [32]. K. Dziendzikowska, A. Krawczynska, M. Oczkowski, T. Krolikowski, K. Brzoka, A. Lankoff, et al, Toxicol Appl Pharmacol. 313,35-46, (2016). [33]. S.M. Ahmed, S.A. Abdelrahman, S.M. Shalaby, Journal of Molecular Histology, 48(1),9–27, (2017). [34]. R. Yu, J Endocrinol Thyroid Res, 1(3), 555563, (2017). [35]. J.P. Kriss, W.H. Carnes, R.T. Gross, J Am Med Assoc, 157(2),117-21, (1955).فایل مقاله
تعداد بازدید: 889
تعداد دریافت فایل مقاله : 80طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک