شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مروری بر استفاده از نانو نورکاتالیزورها در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین به عنوان یک آلاینده آلی

نشریه: شماره 53-زمستان 1397 - مقاله 3   صفحات :  18 تا 22کد مقاله:
53-03

مولفین:
حسن شیخ زاده: دانشگاه تهران -
امیرحسین حمیدیان: دانشگاه تهران - محیط زیست
رضا شیخ زاده: دانشگاه صنعتی امیر کبیر - مهندسی شیمی


چکیده مقاله:

تتراسایکلین به عنوان یک آنتی بیوتیک طیف وسیع، به طور گسترده در انسان، حیوان و آبزی پروری برای پیشگیری و درمان بیماری های عفونی باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به جذب ضعیف تتراسایکلین توسط بدن انسان و حیوان، بیشتر آن ها به عنوان ترکیب اصلی متابولیزه نشده به محیط زیست دفع می شود. حضور تتراسایکلین در آب می تواند سبب مشکل مقاومت آنتی یوتیکی شود که تهدیدی جدی برای سلامتی انسان و حیوان ها است. از سوی دیگر، به دلیل ساختار شیمیایی پایدار و مقاومت در برابر تخریب زیستی، تتراسایکلین نمی تواند به طور موثر توسط سامانه‌های معمول تصفیه آب و فاضلاب حذف شود. بنابراین، استفاده از روش های جدید برای حذف تتراسایکلین از آب و فاضلاب ضروری است. در این مطالعه، تخریب و حذف تتراسایکلین توسط فرایند نورکاتالیزگری در حضور نانو نورکاتالیزورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.


Article's English abstract:

Tetracycline as a broad-spectrum antibiotic widely used in human, animal and aquaculture for prevention and treatment of bacterial infectious diseases. Due to poor absorption of tetracycline by human and animal body, most of them are excreted to the environment as un-metabolized parent compound. The presence of tetracycline in the water could cause antibiotic resistance problem, which poses a serious threat to the well-being of human and animals. Due to the stable chemical structure and resistance to biological degradations, tetracycline could not be effectively removed by conventional water and wastewater treatment systems. Hence, the use of new methods for the removal of tetracycline from water and wastewater are required. In the present study, degradation and removal of tetracycline by photocatalytic process in the presence of different photocatalysts was investigated.


کلید واژگان:
آنتی بیوتیک تتراسایکلین، فرایند نورکاتالیزگری، نانو نورکاتالیزور، تصفیه آب و فاضلاب

English Keywords:
Tetracycline antibiotic, Photocatalytic process, Nano-photocatalyst, Water and wastewater treatment

منابع:

English References:
[1] T. Bora, J. Dutta, J. nanosci. Nanotechnol., 14(1), 613-626, (2014). [2] R.K. Ibrahim, M. Hayyan, M.A. AlSaadi, A. Hayyan, S. Ibrahim, Environ. Sci. Pollut. Res., 23(14), 13754-13788, (2016). [3] A. Jeli?, M. Petrovi?, D. Barcel?, Springer, 47-70, (2012). [4] Z. Cai, A.D. Dwivedi, W.N. Lee, X. Zhao, W. Liu, M. Sillanp??, D. Zhao, C.H. Huang, J. Fu, Environ. Sci.: Nano, 5(1), 27-47, (2018). [5] S. Su?rez, M. Carballa, F. Omil, J.M. Lema, Rev. Environ. Sci. Bio/Technol., 7(2), 125-138, (2008). [6] X. Zheng, W. Fu, F. Kang, H. Peng, J. Wen, J. Ind. Eng. Chem., 68, 14-23, (2018). [7] D. Fatta-Kassinos, S. Meric, A. Nikolaou, Anal. Bioanal. Chem., 399(1), 251-275, (2011). [8] T.F.T. Omar, A. Ahmad, A.Z. Aris, F.M. Yusoff, TrAC, Trends Anal. Chem., 85, 241-259, (2016). [9] J. Wang, S. Wang, J. Environ. Manage., 182, 620-640, (2016). [10] Y. Yang, Y.S. Ok, K.H. Kim, E.E. Kwon Kwon, Y.F. Tsang, Sci. Total Environ., 596, 303-320, (2017). [11] S.J. Varjani, M.C. Sudha, Springer, 91-115, (2018). [12] J. Rivera-Utrilla, M. S?nchez-Polo, M.?. Ferro-Garc?a, G. Prados-Joya, R. Ocampo-Pérez, Chemosphere, 93(7), 1268-1287, (2013). [13] M. Cerro-Lopez, M.A. Méndez-Rojas, Springer, 201-219, (2017). [14] I. Michael, L. Rizzo, C.S. McArdell, C.M. Manaia, C. Merlin, T. Schwartz, C. Dagot, D. Fatta-Kassinos, Water research, 47(3), 957-995, (2013). [15] M. Grassi, G. Kaykioglu, V. Belgiorno, G. Lofrano, Springer, 15-37, (2012). [16] B. Bethi, S.H. Sonawane, B.A. Bhanvase, S.P. Gumfekar, Chem. Eng. Process., 109, 178-189, (2016). [17] D. Hern?ndez-Uresti, A. V?zquez, D. Sanchez-Martinez, S. Obreg?n, J. Photochem. Photobiol., A., 324, 47-52, (2016). [18] A. Nezamzadeh-Ejhieh, A. Shirzadi, Chemosphere, 107, 136-144, (2014). [19] M. Ahmadi, H.R. Motlagh, N. Jaafarzadeh, A. Mostoufi, R. Saeedi, G. Barzegar, S. Jorfi, J. Environ. Manage., 186, 55-63, (2017). [20] M. Cao, P. Wang, Y. Ao, C. Wang, J. Hou, J. Qian, J. Colloid Interface Sci., 467, 129-139, (2016). [21] Y. Chen, K. Liu, Chem. Eng. J., 302, 682-696, (2016). [22] B. Gao, J. Wan, D. Hu, Y. Chen, B. Lin, Chem. Res. Chin. Univ., 33(6), 934-938, (2017). [23] D. He, Y. Sun, L. Xin, J. Feng, Chem. Eng. J., 258, 18-25, (2014). [24] L. He, Y. Dong, Y. Zheng, Q. Jia, S. Shan, Y. Zhang, J. Hazard. Mater., 361, 85-94, (2019). [25] X. Hu, Z. Sun, J. Song, G. Zhang, C. Li, S. Zheng, J. Colloid Interface Sci., 533, 238-250, (2019). [26] H. Wang, X. Yang, J. Zi, M. Zhou, Z. Ye, J. Li, Q. Guan, P. Lv, P. Huo, Y. Yan, J. Ind. Eng. Chem., 35, 83-92, (2016). [27] M. Khodadadi, M.H. Ehrampoush, M.T. Ghaneian, A. Allahresani, A.H. Mahvi, J. Mol. Liq., 255, 224-232, (2018). [28] A.C. Martins, A.L. Cazetta, O. Pezoti, J.R.B. Souza, T. Zhang, E.J. Pilau, T. Asefa, V.C. Almeida, Ceram. Int., 43(5), 4411-4418, (2017). [29] Y. Liu, J. Kong, J. Yuan, W. Zhao, X. Zhu, C. Sun, J. Xie, Chem. Eng. J., 331, 242-254, (2018). [30] F. Chen, Q. Yang, X. Li, G. Zeng, D. Wang, C. Niu, J. Zhao, H. An, T. Xie, Y. Deng, Appl. Catal., B., 200, 330-342, (2017). [31] F. Guo, W. Shi, W. Guan, H. Huang, Y. Liu, Sep. Purif. Technol., 173, 295-303, (2017).فایل مقاله
تعداد بازدید: 951
تعداد دریافت فایل مقاله : 29طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک