شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

بررسی خواص ساختاری و ضرایب اپتیکی نانوذرات تیتانات باریم توسط روابط کرامرز-کرونینگ

نشریه: شماره 52-پاییز 1397 - مقاله 9   صفحات :  72 تا 76کد مقاله:
52-09

مولفین:
مرضیه ندافان: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - فیزیک
مرضیه ندافان: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - فیزیک
ارسلان حبیبی: دانشگاه تربیت مدرس - فیزیک
رسول ملک فر: تربیت مدرس - فیزیک
زهرا دهقانی: دانشگاه نیشابور - فیزیک


چکیده مقاله:

در این تحقیق، تهیه و مشخصه یابی نانو پودرهای تیتانات باریم از طریق فرآیند واکنش حالت جامد و به کارگیری ترکیبات و مواد اولیه تهیه شده از معادن داخلی موجود در کشور مورد بررسی قرارگرفته است. نانوپودر تیتانات باریم در دماهای C°1100، C°1200و C°1300 تهیه شدند. به منظور شناخت فازهای موجود، ساختار و ریخت شناسی پودر سنتز شده، از روش پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. با استفاده از روابط کرامرز-کرونینگ ضریب شکست و ضریب خاموشی نمونه ها بدست آمد. نتایج پراش اشعه ایکس نشان می‌دهد با افزایش دما، فازهای موجود در پودرها به فاز تیتانات باریم نزدیک¬تر می‌شود. تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، ساختار نانو ذرات تشکیل دهنده پودر مورد نظر را نشان می‌دهد. با افزایش دمای کلسینه شدن و تشکیل کامل فاز تیتانات باریم، مدهای طولی و عرضی فونونی نوری نمونه ها کاهش یافت.


Article's English abstract:

In this research, the synthesis of nanopowders of barium titanate BaTiO3 prepared by solid-state reaction and using compounds, raw and precursor materials acquired from local mines investigated. Barium Titanate nanopowders was sintered at 1100, 1200 and 1300 ºC. In order to identify the present phases, the structure and morphology of the synthesized nanopowders different characterization methods including X-ray diffraction XRD and electron scanning microscopy SEM were used. Using Kramers-Kronig relations, the refractive index and the extinction coefficient of samples were obtained. X-ray diffraction results show that by increasing temperature, the present phases tends towards the barium titanate phase. The micrographs prepared by SEM, reveals the proposed structure of the synthesized nanoparticles. By increasing calcination temperature and whole phase formation of Barium Titanate, the frequency of transverse optical phonon TO and the longitudinal optical phonon LO were decreased.


کلید واژگان:
تیتانات باریم، روش واکنش حالت جامد ، ضریب شکست، ضریب خاموشی، کرامرز-کرونینگ

English Keywords:
Barium titanate, Solid state reaction method, Refractive index, Extinction coefficient, Kramers-Kronig

منابع:
فاقد منبع فارسی

English References:
[1] B. S. Mitchell, Wiley, New Jersey, (2004). [2] A. H. Morrish, Wiley, New York, (1965). [3] W. Wang, L. Cao, W. Liu, G. Su, W. Zhang, Ceramics International, 39, 7127-7134, (2013). [4] Q. Huang, L. Gao, Journal of Materials Chemistry, 14, 2536-2541, (2004). [5] M. Nadafan, M. Parishani, Z. Dehghani, R. Malekfar, GH. H. Khorrami, Results in Physics, 7, 3619-3623, (2017). [6] GH. H. Khorrami, A. Khorsand Zak, A. Kompany, R. yousefi, Ceramics International, 38, 5683-5690, (2012). [7] M. Nadafan, M. R. Tohidifar, M. Karimi, R. Malekfar, GH. H. Khorrami, Ceramics International, 44, 15804-15808, (2018). [8] D. M. Roessler, British Journal of Applied Physics, 17, 1313-1317, (1966). [9] D. M. Roessler, British Journal of Applied Physics, 16, 1119-1123, (1965). [10] M. Abramowitz, I. A. Stegun, Dover, New York. 1965. [11] S. S. Ng, Z. Hassan, H. Abu Hassan, Jurnal Teknologi, 44, 67-76, (2006).فایل مقاله
تعداد بازدید: 702
تعداد دریافت فایل مقاله : 10طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک