شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

اندازه‌گیری همزمان مودافینیل و مشتقات آن توسط نانوذرات اکسید‌آهن پوشش‌داده‌شده با نانوتیوب کربنی چند‌دیواره جفت‌شده با HPLC

نشریه: شماره 52-پاییز 1397 - مقاله 7   صفحات :  59 تا 65کد مقاله:
52-07

مولفین:
نازیلا قلی پور: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی
مهدی رحیمی نصرآبادی: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهعج - مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی
مهدی اخلاقی: دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
محمد حمزه‌ئی: دانشگاه امام حسین - گروه شیمی


چکیده مقاله:

این مقاله روشی را برای اندازه¬گیری مقادیر جزیی داروی مودافینیل در محیط¬های آبی و پلاسما با استفاده از نانو‌ذرات مغناطیسی پوشش‌دار و دستگاه HPLC ارائه می¬دهد. نانو‌ذرات Fe3O4 به روش همرسوبی سنتز و توسط نانولوله‌های کربنی چند دیواره پوشش‌دار شد. ساختار و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده با XRD ، SEM و FT-IR بررسی شد. خواص پیش‌تغلیظ جذبی کامپوزیت برای جذب مودافینیل، مودافنیل‌آمید‌سولفید و مودافنیل‌اسید‌سولفید از محلول آبی و اندازه‌گیری آن باHPLC ارزیابی شد. عوامل مؤثر در کارآیی روش، مانند مقدار جاذب، اثر pH، اثر نمک، نوع حلال شویش، مقدار حلال شویش، اثر بافر، زمان جذب ،زمان استخراج مورد بهینه‌سازی شدند. این روش در محدوده mg/L 6-1/0 برای آنالیتها خطی بود. حد تشخیص، به ترتیب 021/0، 019/0 و mg/L 012/0 بود. همچنین انحراف استاندارد نسبی برای استخراج غلظت mg/L 2 از ترکیبات به ترتیب 93/0، 99/1 و 78/1 و فاکتورهای تغلیظ برای این ترکیبات به ترتیب 105، 90 و 85 بدست آمد.


Article's English abstract:

This paper reports a method for the measurement of trace amount of modafinil and its derivatives, in aqueous samples and plasma by HPLC using magnetic nanoparticles MNPs. Fe3O4 MNPs have been synthesized by the co-precipitation method and then coated with multi-walled carbon nanotubes MWCNTs. The structure and morphology of MNPs have been evaluated by XRD, SEM and FT-IR. The pre-concentrating property of MNPs modafinil, modafinil amid sulfide and modafinil acid sulfide from aqueous solution and their measurement by HPLC was explored. Effect of the amount of absorbent, pH, salt effect, type and amount of elution solvent, type of buffer, adsorption and extraction time have been assessed. The calibration curve was linear in the range of 0.1–6 mg/L for analytes. The limits of detection were 0.021, 0.019 and 0.012 mg/L, respectively. Also, the relative standard deviations for the extraction of analytes 2 mg/L were 0.93, 1.99 and 1.78 and the enrichment factors were 105, 90 and 85, respectively.


کلید واژگان:
آنالیز با HPLC، پیش‌تغلیظ، مودافینیل، نانو‌ذرات مغناطیسی ، نانو‌لوله کربنی چند‌دیواره

English Keywords:
pre-concentration, modafinil, magnetic nanoparticles, multi-walled carbon nanotubes, HPLC analysis

منابع:

English References:
[1] M. Pastor-Belda, L. Mar?n-Soler, N. Campillo, P. Vi?as, M. Hern?ndez-C?rdoba, J. Chromatogr. A, 1564, 102–109, (2018). [2] N. Li, H.-L. Jiang, X. Wang, X. Wang, G. Xu, B. Zhang, L. Wang, R.-S. Zhao, J.-M. Lin, TrAC Trends Anal. Chem., 102, 60–74, (2018). [3] A. Azzouz, S. K. Kailasa, S. S. Lee, A. J. Rasc?n, E. Ballesteros, M. Zhang, K.-H. Kim, TrAC Trends Anal. Chem., (2018).doi:10.1016/J.TRAC.2018.08.009 [4] C. Herrero-Latorre, J. Barciela-Garc?a, S. Garc?a-Mart?n, R. M. Pe?a-Crecente, Anal. Chim. Acta, 1002, 1–17, (2018). [5] C. Herrero-Latorre, J. Barciela-Garc?a, S. Garc?a-Mart?n, R. M. Pe?a-Crecente, J. Ot?rola-Jiménez, Anal. Chim. Acta, 892, 10–26, (2015). [6] I. Vasconcelos, C. Fernandes, TrAC Trends Anal. Chem., 89, 41–52, (2017). [7] L. Liang, X. Wang, Y. Sun, P. Ma, X. Li, H. Piao, Y. Jiang, D. Song, Talanta, 179, 512–519, (2018). [8] L. Chen, M. Zhang, F. Fu, J. Li, Z. Lin, J. Chromatogr. A, 1567, 136–146, (2018). [9] J. P?otka-Wasylka, N. Szczepaska, M. de la Guardia, J. Namienik, TrAC Trends Anal. Chem., 73, 19–38, (2015). [10] M. Musa, W. A. Wan Ibrahim, F. Mohd Marsin, A. S. Abdul Keyon, H. Rashidi Nodeh, Food Chem., 265, 165–172, (2018). [11] S.-B. Qin, Y.-H. Fan, X.-X. Mou, X.-S. Li, S.-H. Qi, J. Chromatogr. A, 1568, 29–37, (2018). [12] Y. Huang, J. Peng, X. Huang, J. Chromatogr. A, 1546, 28–35, (2018). [13] N. Al-Afy, H. Sereshti, A. Hijazi, H. Rashidi Nodeh, J. Chromatogr. B, 1092, 480–488, (2018). [14] A. Rahimi, M. A. Zanjanchi, S. Bakhtiari, M. Dehsaraei, Food Chem., 262, 206–214, (2018). [15] N. Kates, Can. Fam. Physician, 51, 53–9, (2005). [16] J. K. Buitelaar, S. A. Montgomery, B. J. van Zwieten-Boot, European College of Neuropsychopharmacology Consensus Committee, Eur. Neuropsychopharmacol., 13, 297–304, (2003). [17] F. Ahmadi, M. Rajabi, F. Faizi, M. Rahimi-Nasrabadi, B. Maddah, Int. J. Environ. Anal. Chem., 94, 1123–1138, (2014). [18] P. A. Montano, G. K. Shenoy, E. E. Alp, W. Schulze, J. Urban, Phys. Rev. Lett., 56, 2076–2079, (1986). [19] L. Shi, Y. He, Y. Huang, B. Jiang, Energy Convers. Manag., 149, 401–408, (2017). [20] M. Rahimi-Nasrabadi, S. M. Pourmortazavi, Z. Rezvani, K. Adib, M. R. Ganjali, Mater. Manuf. Process., 30, 34–40, (2015). [21] Y. Yamini, M. Safari, M. Shamsayei, J. Pharm. Anal., 8, 250–257, (2018). [22] H. Alinezhad, A. Amiri, M. Tarahomi, B. Maleki, Talanta, 183, 149–157, (2018).فایل مقاله
تعداد بازدید: 716
تعداد دریافت فایل مقاله : 5طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک