شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

اثر نانوذرات در بهبود خواص سوخت دیزل

نشریه: شماره 52-پاییز 1397 - مقاله 5   صفحات :  37 تا 47کد مقاله:
52-05

مولفین:
راضیه احمدی: دانشگاه ازاد - مهندسی شیمی
زینب حجار: پژوهشگاه صنعت نفت - مرکز تحقیقات نانو
علیمراد رشیدی: پژوهشگاه صنعت نفت - نانو
شکوفه طیبی: پژوهشگاه صنعت نفت - پالایش
سعید سلطانعلی: پژوهشگاه صنعت نفت -


چکیده مقاله:

در فرآیند احتراق سوخت، به دلیل وجود ناخالصی¬های موجود و عدم انجام احتراق کامل، گازهای خروجی از محفظه احتراق با محصولات جانبی مضر مثل مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژنNOx، هیدروکربن¬های نسوخته HC و دوده همراه می-شوند. با توجه به بحث استانداردهای زیست محیطی و همچنین بهینه سازی مصرف سوخت، تحقیق در مورد سوخت¬هایی با فرآیند احتراق نسبتاً کامل و تمیز منطبق با استانداردهای زیست محیطی، یکی از مسائل مورد توجه در مبحث احتراق می باشد. از میان روش نوین، می توان به استفاده از افزودنی¬ها و کاتالیست¬ها در سوخت اشاره کرد. این افزودنی¬ها می¬توانند مسیر انجام واکنش را تغییر داده و آن را از مسیری پیش ببرند که منجر به تکمیل فرایند و دستیابی به حداکثر انرژی آزاد شده توسط سوخت شود. در این تحقیق، به مروری بر انواع نانوافزودنی¬های آلی و معدنی، تاثیر آنها بر پارامترهای سوخت و کیفیت سوختن می پردازیم.


Article's English abstract:

In a fuel combustion process, due to the presence of impurities in the fuel and the lack of complete combustion, the exhaust gases from the combustion chamber are accompanied by harmful products such as carbon monoxide, nitrogen oxides NOx, unburned hydrocarbons HC and soot. Regarding the discussion of environmental standards as well as the optimization of fossil fuel consumption, research on fuels combustion with a relatively complete environmental and economic justification is one of the issues of interest in combustion. One of the ways that can lead to these goals is use of additives and catalysts in fuel. These add-ons can change the pathway of the reaction and advance it from a path that completes the process and thus achieves the maximum energy released by the fuel. In this research, we will review the types of organic and inorganic nano additives, their impact on fuel parameters and burning quality.


کلید واژگان:
اکسیدهای نیتروژن(NOx)، دیزل ، سوخت، نانوافزودنی¬ها ، نانو کاتالیست¬ها

English Keywords:
NOx, Diesel, Fuel, Nano Additive , Nano Catalyst

منابع:
[3] م. میرزاجانزاده, م. ارجمند , ع. رشیدی ب. قبادیان, پژوهش نفت، 81،66-77، (1394).

English References:
[1] M. Gürü, U. Karakaya, D., Alt?parmak, A. Al?c?lar, Energy conversion and Management, 43, 1021-1025, (2002). [2] J. Susilo, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2014). ]3[ ?. ????????????, ?. ?????? , ?. ????? ?. ???????, ????? ???? 81?66-77? (1394). [4] A.R. Patil, S.G. Taji, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 30-35, (2013). [5] N. Singh, R.S. Bharj, International Journal of Current Engineering and Technology, 5, 477-485, (2015). [6] N. R. Banapurmath, R. Sankaran, A. V. Tumbal, T.N. Narasimhalu, A.M. Hunshyal, N. H. Ayachit, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 3, 129-138, (2014). [7] W. Soutter, AZO NANO, (2012). [8] X. Li, W.L. Chippior, O.L. Gülder, SAE Technical Paper, (1997). [9] E.J. Sienicki, R.E. Jass, W.J. Slodowske, C.I. McCarthy, A.L. Krodel, SAE Technical Paper, (1990). [10] N. Ladommatos, M. Parsi, A. Knowles, Fuel, 75, 8-14, (1996). [11] X. Li, W.L. Chippior, O. L. Gülder, SAE Technical Paper, (1996). [12] N.M. Ribeiro, A. C. Pinto, C. M. Quintella, G. O.da Rocha, L.S. Teixeira, L. L. Guarieiro,. A. M. de Oliveira, Energyفایل مقاله
تعداد بازدید: 813
تعداد دریافت فایل مقاله : 13طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک