شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مطالعه انواع روش های سنتز نانوذرات با ساختار هسته-پوسته

نشریه: شماره 52-پاییز 1397 - مقاله 4   صفحات :  27 تا 36کد مقاله:
52-04

مولفین:
معصومه بهروزه: دانشگاه خلیج فارس - دانشگاه خلیج فارس
علی ایزدبخش: دانشگاه خلیج فارس - Persian Gulf University


چکیده مقاله:

یکی از ساختارهای مهم نانوذرات، ساختار هسته-پوسته می باشد. در یک نانوساختار، این اتم های سطح هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند و معمولاً اتم هایی که در مرکز یک نانو توده قرار می گیرند نقش عملکردی مستقیم ندارند. به وسیله سنتز نانومواد با ساختارهای هسته-پوسته با ترکیبهای مختلف، می توان زیست سازگاری، آب دوستی یا آب گریزی سطحی و نیز پیوند آنها با مولکول های زیستی را بهبود بخشید. در این مقاله روش های مختلف سنتز نانوساختارهای هسته-پوسته و پیشرفت های اخیر در این زمینه بیان شده است. روش های ساخت شامل استفاده از قالب گیری سخت رسوب بخار شیمیایی، قالبگیری نرم {مانند مایسل میکروامولسیون متعارف، مایسل معکوس میکروامولسیون معکوس، وسیکلها، سل-ژل، دندریمر و روشهای جدیدتر استفاده از قالبهای فداشونده جانشینی گالوانیکی مورد بحث قرار گرفته است.


Article's English abstract:

One of the important structures of nanoparticles is the core-shell structure. In a nanostructure, these are surface atoms that play the main role, and usually atoms placed at the center of a nanoscale do not have a direct functional role. By synthesizing nanomaterials with core-shell structures with different compositions, biocompatibility, surface hydrophilicity or hydrophobicity can be improved as well as their bonding with biological molecules. In this paper, various methods of synthesis of core-shell nanostructures and recent advances in this field are presented. Synthesizing methods include the use of hard templating chemical vapor deposition, soft molding such as micelles conventional microemulsion, reverse micelles reverse microemulsion, vesicles}, sol-gels, dendrimers, and more recent methods of using sacrificial templates Galvanic succession have been discussed.


کلید واژگان:
سنتز، نانوذرات، هسته-پوسته

English Keywords:
Synthesis, nanoparticles, core-shell

منابع:

English References:
[1] V. Polshettiwar and R. S. Varma, Green Chemistry, 12, 743-754, (2010). [2] W. Liu, China Particuology, 3,383-394, (2005). [3] S. Chaturvedi, P. N. Dave, and N. Shah, Journal of Saudi Chemical Society, 16, 307-325, (2012). [4] P. R. Sajanlal, T. S. Sreeprasad, A. K. Samal, and T. Pradeep, Nano reviews, 2, 5883, (2011). [5] R. Liu, F. Qu, Y. Guo, N. Yao, and R. D. Priestley, Chemical Communications, 50, 478-480, (2014). [6] R. Ghosh Chaudhuri and S. Paria, Chemical reviews, 112, 2373-2433, (2011). [7] H.-F. Zhang, C.-M. Wang, and L.-S. Wang, Nano letters, 2, 941-944, (2002). [8] T. Park, M. Leem, H. Lee, W. Ahn, H. Kim, J. Kim, et al., The Journal of Physical Chemistry C, 121, 27693-27699, (2017). [9] C. Zheng, H. Lu, L. Wang, and Z. Huang, Journal of Dispersion Science and Technology, 38, 1330-1335, (2017). [10] S. S. Satter, M. Hoque, M. M. Rahman, M. Y. A. Mollah, and M. A. B. H. Susan, RSC Advances, 4, 20612-20615, (2014.( [11] X. Chen, Y. An, D. Zhao, Z. He, Y. Zhang, J. Cheng, et al., Langmuir, 24, 8198-8204, (2008). [12] S. Sharma, N. Yadav, P. K. Chowdhury, and A. K. Ganguli, The Journal of Physical Chemistry B, 119, 11295-11306, (2015). [13] D. Chen, J. Li, C. Shi, X. Du, N. Zhao, J. Sheng, et al., Chemistry of materials, 19, 3405-3399,(2007). [14] D. Duan, J. Liang, H. Liu, X. You, H. Wei, G. Wei, et al., international journal of hydrogen energy, 40, 488-500, (2015). [15] N. Almana, S. P. Phivilay, P. Laveille, M. N. Hedhili, P. Fornasiero, K. Takanabe, et al., Journal of Catalysis, 340, 368-375, (2016). [16] F. Liebig, A. F. Thu?nemann, and J. Koetz, Langmuir, 32, 10928-10935, (2016). [17] www.wikipedia.org. [18] W. Song, X. Liu, Y. Yang, X. Han, and Q. Deng, Chinese Journal of Chemical Engineering, 23, 1398-1402, (2015). [19] H. Dong, Y.-C. Chen, and C. Feldmann, Green Chemistry, 17, 4107-4132, (2015). [20] http://edu.nano.ir. [21] F. Fiévet, S. Ammar-Merah, R. Brayner, F. Chau, M. Giraud, F. Mammeri, et al., Chemical Society Reviews, (2018). [22] T. Alves, C. Kolodziej, C. Burda, and A. Franco Jr, Materialsفایل مقاله
تعداد بازدید: 1457
تعداد دریافت فایل مقاله : 81طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک