شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

بررسی خواص حسگری اکسیژن در دماهای مختلف توسط نانوصفحات دی سولفید مولیبدن

نشریه: شماره 52-پاییز 1397 - مقاله 2   صفحات :  13 تا 17کد مقاله:
52-02

مولفین:
فاطمه استواری: دانشگاه یزد - دانشکده فیزیک
نسیم بختیاری: دانشگاه یزد - دانشکده فیزیک


چکیده مقاله:

در این مقاله نانو صفحات دوبعدی دی‌سولفیدمولیبدن با دو روش مبتنی بر حلال و رسوب فیزیکی بخار تولید و نمونه‌های بدست آمده با استفاده از تصویربرداری SEM، طیف‌سنجی رامان و FTIR شناسایی شدند. نتایج SEM دلالت بر تولید صفحات متراکم‌تر در روش مبتنی بر حلال نسبت به روش رسوب فیزیکی بخار دارند. حضور پیوندهای اکسیژن‌دار مولیبدن به همراه گروه‌های OH در طیف FTIR نمونه ساخته شده با روش مبتنی بر حلال مشاهده شده است. بعلاوه تغییرات جریان بر حسب ولتاژ و حساسیت‌پذیری نمونه‌ها در معرض شار اکسیژن نشان می‌دهد که نانوصفحات دی‌سولفید مولیبدن بدست آمده از هر دو روش قابلیت حسگری اکسیژن را دارند. همچنین نمونه سنتز شده با روش رسوب فیزیکی بخار در حسگری اکسیژن حساسیت‌پذیری بالاتری دارد در حالی‌که نمونه‌سنتز شده با روش مبتنی بر حلال خاصیت تکرار پذیری مناسبی دارد. بعلاوه در هر دو حسگر ساخته شده افزایش دما منجر به افزایش قدرت حسگری می‌شود.


Article's English abstract:

In this paper, the two-dimensional layer of Molybdenum Disulfide were generated by two methods based on liquid exfoliation of bulk MoS2 and physical vapor deposition, and the samples were identified using SEM imaging, Raman and FTIR spectroscopy. SEM results imply the generation of denser plates in method based on liquid exfoliation of bulk MoS2 than the physical vapor deposition method. The Molybdenum oxalate bonds and OH groups are shown in the FTIR spectrum of the sample that prepared by method based on liquid exfoliation of bulk MoS2. In addition, the changes of electrical current versus Voltage and sensitivities of the samples exposed to Oxygen flux indicate the ability of Molybdenum Disulfide nano to sense Oxygen. Also, the synthesized sample by physical vapor deposition method is more susceptible to Oxygen, while the repeatability of the sample prepared by liquid exfoliation of bulk MoS2 is better. Also, the sensitivities were raised by increasing the temperature in both sensors.


کلید واژگان:
نانو صفحات دی سولفید مولیبدن،حسگر گاز، حساسیت‌پذیری، تکرارپذیری

English Keywords:
Two-Dimensional Molybdenum Disulfide, Gas Sensor, Sensitivity, Repeatability

منابع:
[11]الهام رحمانیان و همکاران ، مجله فیزیک سال دوم شماره دوم ، صفحه 63 تا 67، تابستان 1394

English References:
[1] A. Geim, et . al, Nature, 419, 499.7459 (2013).? [2] J. Stewart, D. Spearot, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 21, 045003, (2013). [3] T. Cao, et. al., Nat. Commun., 3, 887, (2012). [4] R. Ganatra, et. al., ACS nano, 8, 4074-4099, (2014).? [5] G. Eda, et al. Nano letters, 11, 5111-5116, (2011).? [6] Z. Wenjuan et. al., Nat Commun., 5, 3087, (2014). [7] Z. Yin, et al., ACS nano, 6, 74-80, (2011).? [8] S. Wi, et al., ACS nano, 8, 5270-5281, (2014).? [9] W. Sanfeng, et. al., ACS Nano, 7, 2768–2772, (2013). [10] F. Ostovari and Y. Abdi , Eur. Phys. J. Appl. Phys.,58, 30402, (2012). [12] Z. Zhiyuan, et al., Angewandte Chemie, 123, 11289-11293, (2011).? [13] Y-H. Lee, et al., Advanced materials, 24, 2320-2325, (2012).? [14] K. Mak, et. al., Phys. Rev. Lett., 105, 136805, (2010). [15] Z-J. Zhang, et al., J. Phys. Chem. , 98, 12973–12977, (1994). [16] H. LI, et al., Advanced Functional Materials, 22, 1385-1390, (2012).?فایل مقاله
تعداد بازدید: 616
تعداد دریافت فایل مقاله : 16طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک