شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست

مروری بر اصول علمی طراحی و ساخت نانو حسگر های زیستی اندازه گیری گلوکوز خون و کنترل دیابت

نشریه: شماره 52-پاییز 1397 - مقاله 1   صفحات :  4 تا 12کد مقاله:
52-01

مولفین:
ابوالفضل میرزاپورارمکی: Tarbiat modares - دانشکده علوم زیستی


چکیده مقاله:

طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی با قابلیت تشخیص سریع به یکی از زمینه های تحقیقاتی جذاب در نانوفناوری تبدیل شده است؛ نانوحسگر های زیستی ابزار های تشخیصی هستند که در ساخت آنها از یک جزء زیستی و یک جزء نانومتری استفاده می شود؛ نانو حسگر های زیستی در زمینه های مختلفی همچون پزشکی، صنایع غذایی، پایش و ارزیابی محیط زیست و دفاع و امنیت کاربرد دارند؛ نظر به اهمیت و ضرورت اندازه گیری و پایش مستمر گلوکز در تشخیص و کنترل بیماری دیابت نانوحسگر های زیستی تشخیص گلوکز خون کاربرد گسترده ای در پزشکی دارند. نانوحسگر های زیستی اندازه گیری گلوکز خون به شکل حسگر های بیرون بدنی و درون بدنی می توانند میزان گلوکز خون را از طریق واکنش های کاتالیستی آنزیمی اندازه گیری کنند؛ آنچه در این مقاله مورد نظر قرار گرفته بررسی مروری روش های مختلف طراحی و ساخت یک حسگر زیستی تشخیص گلوکوز خون است. همجنین بر روش های مختلف تثبیت آنزیم بر سطح الکترود نیز تاکید شده است.


Article's English abstract:

Designing and manufacturing of nanobiosensors with a rapid diagnostic capability has become one of the most attractive research fields in nanotechnology. Nanobiosensors are used in a variety of fields such as medicine, food industry, environmental monitoring and defense, and security. Nanobiosensors are diagnostic tools that it was made of biological component and nanocomponent. Due to the importance and necessity of continuous measurement of glucose in the diagnosis and control of diabetes, glucose nanobiosensors are widely used in medicine. Blood glucose nanobiosensors in the form of external and internal body can measure blood glucose levels through enzymatic catalytic reactions. In this article we reviewed of the different ways of designing and fabrication of glucose nanobiosensor. Also, different methods of stabilizing the enzyme on the electrode surface have also been emphasized.


کلید واژگان:
طراحی و ساخت، نانوحسگر های زیستی، اندازه گیری، گلوکز خون

English Keywords:
Key words: design and fabrication, nanobiosensor, measurement, blood glucose.

منابع:
ندارد

English References:
[1] A. P. F. Turner, Chem. Soc. Rev., 42, 3184,(2013). [2] J. Wilson, sensor technology handbook, (2008). [3] J.D. Newman, A.P.F. Turner, Biosensors and Bioelectronics 20, 2435–2453,(2005). [4] M. Pohanka1, P. Skl?dal, J. Appl. Biomed, 6, 57–64, (2008). [5] J. Katrllk, J. vorc, M. Rosenberg, S. Miertus, Analytica Chimica Acta 33, 1, 225-232,(1996). [6] Y. Liu, Y. Du, C.M. Li, Electroanalysis, 25, 4, 815–831,(2013). [7] M. Wooten, S. Karra, M. Zhang, W. Gorski, , Anal. Chem. 86, 1, 752–757, (2014). [8] A, Saei, P, Najafi-Marandi, A, Abhari, M, Guardia, J, Ezzati Nazhad Dolatabadi, Trends in Analytical Chemistry. 42, (2013). [9] J, Li, X, Wei, Y, Yuan, Sens. Actuators, B 139, 400,(2009). [10] M, Campas, B, Bucur, S, Andreescu, J-L. Marty, Curr Top Biotechnol;1,95-107,(2004). [11] A, Sassolas, L, J. Blum, B, D. Leca-Bouvier, Biotechnology Advances, 30, 489–511,(2012). [12] P, N, Bartlett, R, Whitaker, J ElectroanalChem. 224, 27–35,(1987). [13] C, Puig-Lleixa, C, Jimenez, J. Bartroli, Sens Actuators B Chem, 72, 56–62,(2001). [14] S, Liu, Y. Sun, Biosens Bioelectron. 22, 905–11,(2007). [15] S, Cosnier, C, Mousty, C, Gondran, A, Lepellec, Mat Sci Eng C, 26, 442–7,(2006). [16] E, Ekanayake, D, M, G, Preethichandra, K, Kaneto, Biosens Bioelectron;23,107–13,(2007). [17] T, Kong, Y, Chen, Y, Ye, K, Zhang, Z, Wang, X, Wang, Sens Actuators B Chem, 138, 344–50,(2009). [18] S.Samavat, J, Lloyd, L, Dea, W, Zhang, E, Preedy, S, Luzio, K, Seng Teng, Biosensors and Bioelectronics, Available online 27 July (2018).فایل مقاله
تعداد بازدید: 814
تعداد دریافت فایل مقاله : 26طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک