شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

نقش نانوذرات طلا و نانولوله های‌کربنی در تشخیص و درمان سرطان

نشریه: شماره 47-تابستان 1396 - مقاله 10   صفحات :  59 تا 66کد مقاله:
47-10

مولفین:
احمد قضاتلو: پژوهشگاه صنعت نفت -


چکیده مقاله:

در حال حاضر بهترین روش درمان سرطان به کمک نانوتکنولوژی روش انهدام تومورهای سرطانی توسط لیزر می باشد و نتایج آن کمی از مراحل تحقیقاتی فرا رفته و جنبه های کاربردی پیدا کرده است. در این بین نانولوله ای کربنی و نانوذرات طلا نتایج روشنی را از خود نشان داده اند. نانو نانولوله های کربنی و نانو ذرات طلا به دلیل خواص منحصر بفرد خود که بر اساس شکل ظاهری،‌ رفتار رسانش، خواص سطحی و الکتروفتولیتی آنها می باشد قادر به سازگاری شیمیایی و زیستی با سلول های مختلف بوده و همین امر آنها را در زمینه تشخیص و درمان بافت های سرطانی بسیار جذاب کرده است. در روش لیزر درمانی نانو لوله های کربنی به علت داشتن دو راستای نوسانی نور را در طول موج های بلندتری جذب می کنند در حالی که نانو ذرات طلا که اغلب یک راستای نوسانی دارند، نور را در طول موج های کوتاه تر جذب می کنند و از این رو نانو لوله های کربنی برای درمان تومورهای سرطانی که در قسمت های عمیق بدن قرار دارند مناسب بوده و نانوذرات طلا برای درمان تومورهای سطحی مانند سرطان پوست مفید می باشند. روش های متعددی برای سنتز نانولوله های کربنی و نانوذرات طلا وجود دارد ولی روش ترسیب بخار شیمیایی برای نانولوله های کربنی و روش فارادی برای نانوذرات طلا به منظور کاربری در حوزه پزشکی مناسب ترین روش ها می باشد. نانو پوسته های طلا به عنوان حسگرهایی برای شناسایی سلول های مخرب سرطان به کار می روند و می توانند بدون آسیب رسانی جانبی در تشخیص سلولهای سرطانی استفاده شوند. همچنین نانولوله های کربنی تک دیواره به عنوان یک نانوحسگر دقیق در تشخیص سلول های سرطانی کاربرد دارند. آنها قادرند با اتصال به یک آنتی بادی ویژه یک سنسور سیمی تولید نمایند که هنگام اتصال به پروتئین سرطانی، افت شدیدی در رسانایی الکتریکی متحمل شده و موجب تغییر جریان الکترودها گردند و بدین وسیله موجب تشخیص بافت سرطانی می شوند.


Article's English abstract:

The best way to treat of cancer is the use of nanotechnology base of laser method of tumor destruction. Its results have come a long way from the research process and have found practical aspects. Meanwhile, carbon nanotubes and golde nanoparticles have a clear effect. Carbon nanotubes and gold nanoparticles are capable of chemical and biological compatibility with different cells base on their unique properties iIncluding shape, conduction, surface properties and electrophoresis and this has made them very attractive in diagnosing and treating of cancerous tissues. In laser treatment method, carbon nanotubes absorb light at wavelengths due to two volatile directions While gold nanoparticles often fluctuating in one direction, absorb light at shorter wavelengths. Hence, carbon nanotubes are suitable for the treatment of cancerous tumors that are located in the deep parts of the body and gold nanoparticles are useful for the treatment of surface tumors, such as skin cancer. There are many methods for the synthesis of carbon nanotubes and gold nanoparticles. But the chemical vapor deposition method for carbon nanotubes and the Faraday method for gold nanoparticles is the most appropriate method for use in medicine. Gold nanosheets are used as sensors for the detection of cancer cells and can be used to the detection of cancer cells without any side Injury. Also, single-wall carbon nanotubes are used as precision nanosensors in the diagnosis of cancer cells. They can produce a wire sensor by attaching a special antibody. Which, when attached to a cancerous protein, undergoes a severe drop in electrical conductivity and causes a change in the flow of electrodes, thereby causing cancerous tissue to be detected.


کلید واژگان:
نانوذرات طلا، نانولوله هاي كربني، سرطان

English Keywords:
Gold Nanoparticles, Carbon Nanotubes, Cancer

منابع:
ندارد

English References:
1. Hoecker C., Smail F., Pick M., Boies A. , "The influence of carbon source and catalyst nanoparticles on CVD synthesis of CNT aerogel", Chemical Engineering Journal , Vol. 314, (2017), pp. 388–395. 2. Khan A., Rashid R., Murtaza G., Zahra A., " Gold Nanoparticles: Synthesis and Applications in Drug Delivery ", Tropical Journal of Pharmaceutical Research, Vol. 13, (2014), pp. 1169-1177. 3. Shevchenko E., Talapin D., Kornowski A., Wiekhorst F., Kotzler J., Haase M., Rogach A., Weller H., "Colloidal Crystals of Monodisperse FePt Nanoparticles Grown by a Three-Layer Technique of Controlled Oversaturation ", Advanced Materials, Vol. 14, (2002), pp. 287-290. 4. Pérez-Ortiz M. , "Gold nanoparticles as an efficient drug delivery system for GLP-1 peptides", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 1, ( 2017), pp. 14-19. 5. Girling C.A., JPeterson P.,”Uptake, transport and localization of gold in plant”, Trace Subst. Environ.Health, Vol. 12, (1978), pp. 105-118. 6. Zheng S.W., Wang P.Y., ”Functionalization of single-walled carbon nanotubes enables efficient intracellular delivery of siRNA targeting MDM2 to inhibit breast cancer cells growth”, Bio. Pharma., Vol. 66, (2012) , pp. 334-338. 7. Panchapakesan B., Lu S., Sivakumar K., “Single-wall carbon nano tube nano bomb agents for killing breast cancer cells”, Nano. Bio.Tech., Vol. 1, (2005) , pp. 133-139. 8. Prakash S., Malhotra M., Shao W., Tomaro C., Abbasi S.,”Polymeric nano hybrids and functionalized carbon nano tubes as drug delivery carriers for cancer therapy”, Adv. Drug. Deliver. Rev., No. 63, (2011), pp. 1340-1351. 9. Gang Y., "Irradiation-mediated carbon nanotubes' use in cancer therapy", Cancer Research and Therapeutics, Vol. 8, (2012), pp. 348-354 10. Sheikhpour M., Golbabaie A., Kasaeian A., " Carbon nanotubes: A review of novel strategies for cancer diagnosis and treatment", Materials Science and Engineering: C , Vol. 76, (2017), pp. 1289–1304 11. Shawky S. M., Awad A. M., Allam W., Alkordi M. H., EL-Khamisy S. F., 'Gold aggregating gold: A novel nanoparticle biosensor approach for the direct quantification of hepatitis C virus RNA in clinical samples", Biosensors and Bioelectronics, Vol. 92, (2017), pp. 349–356. 12. 8. Sayed I. E., Huang X., Sayed M. E., "Selective laser photo-thermal therapy of epithelial carcinoma using anti-EGFR antibody conjugated gold nanoparticles", cancer letters, Vol. 239, (2006), pp. 129-135.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1431
تعداد دریافت فایل مقاله : 93طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک