شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

مروری بر نانوانکپسولاسیون باکتریوسین‌ها به عنوان رویکردی نوین در نگهداری زیستی مواد غذایی و دارویی

نشریه: شماره 47-تابستان 1396 - مقاله 3   صفحات :  17 تا 21کد مقاله:
47-03

مولفین:
حامد عزیزنیا: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
مرضیه حسینی نژاد: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی
صفیه رجب زاده: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی - گروه زیست فناوری


چکیده مقاله:

باکتریوسین‌ها ترکیبات ضدباکتریایی از جنس پروتئین هستند که توسط باکتری‌های گوناگون تولید شده و به منظور نگهداری مواد غذایی به عنوان عوامل جلوگیری‌کننده از تشکیل بیوفیلم، افزودنی و حتی جایگزین ترکیب‌های آنتی‌بیوتیک استفاده می‌شوند. بهره گیری از باکتریوسین‌ها به منظور عوامل ضدباکتریایی و یا نگهدارنده با محدودیت‌هایی در صنایع غذایی و دارویی مواجه است. یکی از راهکارهای مناسب به منظور غلبه بر این محدودیت‌ها استفاده از فناوری نانو می‌باشد. در این مطالعه مروری به بررسی استفاده از فناوری نانو جهت بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و همچنین افزایش فعالیت‌های ضدمیکروبی باکتریوسین‌ها پرداخته شده است.


Article's English abstract:

Bacteriocins are proteinaceous antibacterial compounds, produced by diverse bacteria, which have been used as anti-biofilm agents, additives or alternatives to the currently existing antibiotics. There are several limitations that challenge the use of bacteriocins in medicine and food industry as biopreservatives or antibacterial agents. One of the most promising avenues to overcome these limitations is the use of nanoformulations. This review explores the application of nanotechnology to improve the physicochemical properties and also enhance antimicrobial activity of bacteriocins.


کلید واژگان:
: باکتریوسین، ضدمیکروبی، نگهدارنده، فناوری نانو

English Keywords:
bacteriocin, antibacterial, preservation, nanotechnology

منابع:
-

English References:
1. Castellano, P., Aristoy, M. C., Sentandreu, M. A., Vignolo, G., and Toldrá, F. J. Appl. Microbiol. 113, 1407–1416, 2012. 2. El-Gendy, A. O., Essam, T. M., Amin, M. A., Ahmed, S. H., and Nes, I. F. J. Microb. Biochem. Technol. 4, 161–167, 2013. 3. Zacharof, M., and Lovitt, R. APCBEE Procedia 2, 50–56, 2012. 4. Saraniya, A., and Jeevaratnam, K. Braz. J. Microbiol. 45, 81–88, 2014. 5. Chou, L. Y., Ming, K., and Chan, W. C. Chem. Soc. Rev. 40, 233–245, 2011. 6. Farokhzad, O. C., and Langer, R. ACS Nano 3, 16–20, 2009. 7. Brandelli, A. Mini Rev. Med. Chem. 12, 731–741, 2012. 8. Mossallam, S. F., Amer, E. I., and Diab, R. GExp. Parasitol. 144, 14–21, 2014. 9. Fahim, H. A., Khairalla, A. S., & El-Gendy, A. O. Frontiers in Microbiology, 7, 2016. 10. Kulkarni, S. B., Betageri, G. V., and Singh, M., J. Microencapsul. 12, 229–246, 1995. 11. da Silva Malheiros, P., Sant’Anna, V., Utpott, M., and Brandelli, A. Food Control 23, 42–47, 2012. 12. Colas, J.-C., Shi, W., Rao, V. M., Omri, A., Mozafari, M. R., and Singh, H., Micron 38, 841–847, 2007.. 13. de Mello, M. B., da Silva Malheiros, P., Brandelli, A., da Silveira, N. P., Jantzen, M. M., and da Motta Ad, S. Proteins 5, 43–50, 2013. 14. Puri, A., Loomis, K., Smith, B., Lee, J.-H., Yavlovich, A., Heldman, E., et al. Rev. Ther. Drug Carrier Syst. 26, 523–580, 2009. 15. Feng, L., and Mumper, R. J. Cancer Lett. 334, 157–175, 2013. 16. Prombutara, P., Kulwatthanasal, Y., Supaka, N., Sramala, I., and Chareonpornwattana, S. Food Control 24, 184–190, 2012. 17. Nitta, S. K., and Numata, K. Int. J. Mol. Sci. 14, 1629–1654, 2013. 18. Zhang, N., Li, J., Jiang, W., Ren, C., Li, J., Xin, J., et al. Int. J. Pharm. 393, 213–219, 2010. 19. Zohri, M., Shafiee Alavidjeh, M., Mirdamadi, S. S., Behmadi, H., Hossaini Nasr, S. M., Eshghi Gonbaki, S., et al. J. Food Saf. 33, 40–49, 2013. 20. Chen, H., Narsimhan, G., and Yao, Y. Carbohydr. Polym. 132, 582–588, 2015. 21. Bi, L., Yang, L., Narsimhan, G., Bhunia, A. K., and Yao, Y. J. Control. Release 150, 150–156, 2011. 22. Seil, J. T., and Webster, T. J. Int. J. Nanomedicine 7, 2767, 2012. 23. Thirumurugan, A., Ramachandran, S., and Gowri, A. S. Int. Food Res. J. 20, 1909–1912, 2013. 24. Zinjarde, S. S. Chron. Young Sci. 3, 74, 2012. 25. Sharma, R., Singh, H., Joshi, M., Sharma, A., Garg, T., Goyal, A. K., et al. Rev. Ther. Drug Carrier Syst. 31, 187–217, 2014. 26. Heunis, T. D., Smith, C., and Dicks, L. M. Antimicrob. Agents Chemother. 57, 3928–3935, 2013. 27. Salmaso, S., Elvassore, N., Bertucco, A., Lante, A., and Caliceti, P. Int. J. Pharm. 287, 163–173, 2004.فایل مقاله
تعداد بازدید: 643
تعداد دریافت فایل مقاله : 62طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک