شماره 46 - بهار 1396
ICNS7
شماره 47-تابستان 1396
فهرست

مروری بر نانوانکپسولاسیون باکتریوسین‌ها به عنوان رویکردی نوین در نگهداری زیستی مواد غذایی و دارویی

نشریه: شماره 47-تابستان 1396 - مقاله 3   صفحات :  17 تا 21کد مقاله:
47-03

مولفین:
حامد عزیزنیا: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
مرضیه حسینی نژاد: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی
صفیه رجب زاده: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی - گروه زیست فناوری


چکیده مقاله:

باکتریوسین‌ها ترکیبات ضدباکتریایی از جنس پروتئین هستند که توسط باکتری‌های گوناگون تولید شده و به منظور نگهداری مواد غذایی به عنوان عوامل جلوگیری‌کننده از تشکیل بیوفیلم، افزودنی و حتی جایگزین ترکیب‌های آنتی‌بیوتیک استفاده می‌شوند. بهره گیری از باکتریوسین‌ها به منظور عوامل ضدباکتریایی و یا نگهدارنده با محدودیت‌هایی در صنایع غذایی و دارویی مواجه است. یکی از راهکارهای مناسب به منظور غلبه بر این محدودیت‌ها استفاده از فناوری نانو می‌باشد. در این مطالعه مروری به بررسی استفاده از فناوری نانو جهت بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و همچنین افزایش فعالیت‌های ضدمیکروبی باکتریوسین‌ها پرداخته شده است.


Article's English abstract:

Bacteriocins are proteinaceous antibacterial compounds, produced by diverse bacteria, which have been used as anti-biofilm agents, additives or alternatives to the currently existing antibiotics. There are several limitations that challenge the use of bacteriocins in medicine and food industry as biopreservatives or antibacterial agents. One of the most promising avenues to overcome these limitations is the use of nanoformulations. This review explores the application of nanotechnology to improve the physicochemical properties and also enhance antimicrobial activity of bacteriocins.


کلید واژگان:
: باکتریوسین، ضدمیکروبی، نگهدارنده، فناوری نانو

English Keywords:
bacteriocin, antibacterial, preservation, nanotechnology

منابع:
-

English References:
1. Castellano, P., Aristoy, M. C., Sentandreu, M. A., Vignolo, G., and Toldrá, F. (2012). Lactobacillus sakei CRL1862 improves safety and protein hydrolysis in meat systems. J. Appl. Microbiol. 113, 1407–1416. 2. El-Gendy, A. O., Essam, T. M., Amin, M. A., Ahmed, S. H., and Nes, I. F. (2013). Clinical screening for bacteriocinogenic Enterococcus faecalis isolated from intensive care unit inpatient in Egypt. J. Microb. Biochem. Technol. 4, 161–167. 3. Zacharof, M., and Lovitt, R. (2012). Bacteriocins produced by lactic acid bacteria a review article. APCBEE Procedia 2, 50–56. 4. Saraniya, A., and Jeevaratnam, K. (2014). Optimization of nutritional and nonnutritional factors involved for production of antimicrobial compounds from Lactobacillus pentosus SJ65 using response surface methodology. Braz. J. Microbiol. 45, 81–88. 5. Chou, L. Y., Ming, K., and Chan, W. C. (2011). Strategies for the intracellular delivery of nanoparticles. Chem. Soc. Rev. 40, 233–245. 6. Farokhzad, O. C., and Langer, R. (2009). Impact of nanotechnology on drug delivery. ACS Nano 3, 16–20. 7. Brandelli, A. (2012). Nanostructures as promising tools for delivery of antimicrobial peptides. Mini Rev. Med. Chem. 12, 731–741. 8. Mossallam, S. F., Amer, E. I., and Diab, R. G. (2014). Potentiated antimicrosporidial activity of Lactobacillus acidophilus CH1 bacteriocin using gold nanoparticles. Exp. Parasitol. 144, 14–21. 9. Fahim, H. A., Khairalla, A. S.,فایل مقاله
تعداد بازدید: 246
تعداد دریافت فایل مقاله : 59طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک