شماره 46 - بهار 1396
ICNS7
شماره 47-تابستان 1396
فهرست

نانوکامپوزیت¬ها و عوامل مؤثر بر هدایت حرارتی آن¬ها

نشریه: شماره 47-تابستان 1396 - مقاله 2   صفحات :  10 تا 16کد مقاله:
47-02

مولفین:
مهدی صالحی راد
لیلا احمدیان علم: پژوهشگاه نیرو - پژوهشگاه نیرو
مریم کردانی: پژوهشگاه نیرو - پژوهشگاه نیرو


چکیده مقاله:

کامپوزیت¬های پلیمری مختلفی که جهت تهیه بردهای مدار چاپی، مواد بین سطحی حرارتی و نیز به عنوان پایه یا نگهدارنده تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار می¬گیرند، توانایی انتقال حرارت بسیار پایینی دارند. از این¬رو عامل فوق کاربرد این دسته از مواد در زمینه¬های یاد شده را محدود نموده است. یکی از روش¬های مورد توجه جهت تقویت خواص هدایت حرارتی پلیمرها، استفاده از پرکننده¬های در مقیاس نانو است. عواملی نظیر اندازه، شکل، جهت¬گیری و برهم¬کنش پرکننده نانو با ماتریس پلیمر در میزان تأثیرگذاری پرکننده¬ها بر خواص پلیمر نقش به سزایی دارند. این مقاله به معرفی این عوامل و بررسی چگونگی تأثیر آن¬ها بر رفتار هدایت حرارتی کامپوزیت ها پرداخته است.


Article's English abstract:

In recent years, nanocomposites have great application potential in microelectronics as thermal interface materials TIMs. But, these materials have low heat-transfer capability. Therefore, this factor has limited the use of polymer material in microelectronics applications. Nanofiller materials used to modify polymeric materials in order to improve their heat transfer properties. Several factors such as interaction between nanofillers and polymer matrix, size, shape and alignment of nanofillers influence various properties of polymeric composites. This paper introduces these factors and explains the effects of these factors on the thermal conductivity of composites.


کلید واژگان:
نانوكامپوريت ، پرکننده، هدايت حرارتي.

English Keywords:
Nanocomposite, Filler, Thermal conductivity.

منابع:

English References:
1. C, T’Joen; Y, Park; Q, Wang; A, Sommers; X, Han; A, Jacobi; A review on polymer heat exchangers for HVACفایل مقاله
تعداد بازدید: 135
تعداد دریافت فایل مقاله : 11طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک